Noutăţi legislative (pag.2)

În consultare publică
În situaţia în care doriţi să faceţi propuneri şi/sau comentarii cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de mail legislaţie@ceccaro.ro cu cel mult 2 zile înainte de expirarea termenului de consultare.
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal – publicat în data de 14.04.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea ordinului președintelui ANAF nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare – publicat în data de 14.04.2017
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Proiect Legea prevenției
MFP – Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități – publicat în data de 20.03.2017 Referat de aprobare
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene – publicat în data de 16.03.2017Expunere de motive
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 – publicat în data de 03.03.2017 Notă de fundamentare
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 – publicat în data de 01.03.2017 Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Referat
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă – publicat în data de 27.02.2017 Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Referat
ANAF – Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 – publicat în data de 16.02.2017 OrdinReferat
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui ANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale – publicat în data de 20.02.2017 Ordin Referat
ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.02.2017 Ordin Referat
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale – publicat în data de 21.02.2017Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Notă de fundamentare
MFP – Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 – publicat în data de 21.02.2017 Expunere de motive Acord de împrumut 
MFP – Proiect Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016- publicat în data de 21.02.2017 Expunere de motive
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – publicat în data de 20.02.2017 Expunere de motive
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 – publicat în data de 03.03.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
Senat – Proiect Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – publicat în data de 20.02.2017 MFP – Proiect Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016- publicat în data de 21.02.2017 MFP – Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 – publicat în data de 21.02.2017 MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale – publicat în data de 21.02.2017
ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.02.2017
ANAF – Proiect de ordinal președintelui ANAF pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui ANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale – publicat în data de 20.02.2017
ANAF – Proiect de ordinpentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 – publicat în data de 16.02.2017
 
ANAF – Proiect de ordin privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea furnizării informațiilor în format electronic de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București către ANAF – publicat în data de 14.02.2017
ANAF – Proiect de ordinal președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili – publicat în data de 03.02.2017
ANAF – Proiect de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA – publicat în data de 30.01.2017
Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice – publicat în data de 14.02.2017
Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
 
Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale;
Proiect Ordin privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Publicate

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – Monitorul Oficial nr. 213 din 29.03.2017

Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură – Monitorul Oficial nr. 214 din 29.03.2017

Ordinul MFP nr. 543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial – Monitorul Oficial nr. 243 din 07.04.2017

Norma ASF nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 – Monitorul Oficial nr. 245 din 10.04.2017

Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private – Monitorul Oficial nr. 248 din 11.04.2017

Ordinul ANAF nr. 1.232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 262 din 13.04.2017

Ordinul ANAF nr. 877/2017 – completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic- Monitorul oficial nr. 0181/2017

Legea nr. 13/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice- Monitorul oficial nr. 0194/2017

Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar naţional – Monitorul Oficial nr.  192 din 17.03.2017

Norma ASF nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private- Monitorul oficial din 27.02.2017.

Ordinul MFP nr. 511/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

Ordinul MFP nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

Ordinul MFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009– Monitorul Oficial nr. 191 din 06.02.2017

Ordinul ANAF nr. 581/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central- Monitorul Oficial nr. 105 din 07.02.2017

Ordinul MFP nr. 198/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2017- M.O. 94/01.01.2017

Ordinul ANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA-M.O. 93/01.01.2017
Ordinul ANAF nr. 592/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES)-M.O 88/31/01/2017
Ordinul MFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile- M.O. 86/31.01.2017
Norme pentru modificarea si ompletarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015- M67/26/01/2017;
Ordin ANAF nr. 590 din 31.01.2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin O ANAF 558/2016- M87/31/01/2017;
Ordin ANAF nr. 112 din 27.01.2017 pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la indeplinire a procedurilor de valorificare a a acestora- M70/27/01/2017;
In Monitorul oficial nr. 40 din 13.01.2017 a fost publicat Ordinul ANAF  nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”
In Monitorul Oficial nr. 15 din 6.01.2017 a fost publicata HG nr. 1 prin care se modifica nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
In Monitorul Oficial nr. 16 din 06.01.2017 au fost publicate urmatoarele acte normative:
– OUG 2 /06.01.2017 privind unele masuri financiar bugetare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– OUG 3/06.01.2017 privind modificarea Codului fiscal;
In Monitorul Oficial nr. 18 din 09.01.2017 a fost publicata Decizia nr. 34 a ICCJ privind interpretarea art. 278 alin 1 din Codul muncii si art. 1326 Cod civil;
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 84/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
ORDIN Nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
HOTĂRÂREA nr. 16/360 din 22 aprilie 2016 privind publicarea Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici
 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009