CONSILIUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. SUCEAVA 

Program consultaţii profesionale
 


     Hotărârea Adunării Generale a membrilor filialei CECCAR Suceava din data de 28 martie 2018 - Hotararea nr. 18/84 din 28 martie 2018


09.05.2018

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, va începe să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai a.c.
Accountancy Europe a publicat un document informativ pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra activității lor.
Acestea conferă cetățenilor mai multe drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Informații suplimentare găsiți pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal
Instituția a întocmit și un ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor.


09.05.2018 

 Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Bucuresti http://ceccar.ro/ro/?page_id=10894


09.05.2018 

 Consilier statistician în cadrul filialei CECCAR Bucuresti  http://ceccar.ro/ro/?page_id=10896


09.05.2018 

 Consilier juridic/consilier economic si consilier președinte în cadrul filialei CECCAR Bucuresti http://ceccar.ro/ro/?page_id=10898


08.05.2018 
 
Paznic în cadrul Aparatului central  http://ceccar.ro/ro/?page_id=10868

08.05.2018 

Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Olt http://ceccar.ro/ro/?page_id=10871

03.05.2018

Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat recent un raport referitor la stadiul adoptării standardelor internaționale la nivelul anului 2017. Conform acestui material, rata de adoptare a standardelor a crescut semnificativ în ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse de IFAC și de organismele sale membre.
În prezent, situația adoptării standardelor internaționale elaborate de IFAC și Fundația IFRS se prezintă astfel:

 • 79% din jurisdicții au adoptat Standardele Internaționale de Audit (ISA) pentru toate auditurile obligatorii;
 • 61% din jurisdicții au adoptat Codul etic al profesioniștilor contabili în întregime;
 • 55% din jurisdicții au făcut demersuri pentru adoptarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), dintre care 9% au adoptat IPSAS-urile în întregime pentru toate entitățile din sectorul public;
 • Toate jurisdicțiile au preluat cel puțin o parte din dispozițiile prevăzute în Standardele Internaționale de Educație (IES), iar 20% au adoptat în întregime toate IES-urile pentru toți profesioniștii contabili;
 • 91% din jurisdicții au adoptat Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru toate sau pentru majoritatea entităților de interes public.

Mai multe informații aflați din Raportul publicat pe site-ul IFAC.


27.04.2018

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 21 aprilie 2018, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.


26.04.2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.


26.04.2018

Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din localitatea Slatina str. Pacii nr. 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3  Judetul Olt în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt.

CLICK AICI PENTRU DETALII


Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

 
În zilele de 19 și 20 aprilie 2018, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) au organizat la Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG în Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională anuală dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, având în acest an ca temă Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare.
Cu această ocazie, Președintele filialei CECCAR Iași, prof. univ. dr. Costel Istrate, a transmis colegilor din Republica Moldova un mesaj de solidaritate și de continuare a bunelor relații de colaborare cu institutul omolog ACAP, exprimând disponibilitatea CECCAR pentru împărtășirea de bune practici și discuții care vizează buna organizare și funcționare a profesiei contabile, având în vedere experienţele României în ceea ce priveşte evoluţia reglementării contabilităţii, raportării financiare şi profesiei contabile.
De asemenea, Președintele filialei Iași a susținut o prezentare în sesiunea plenară a conferinței cu privire la Evoluţia reglementărilor contabile şi a cercetărilor contabile din România, după 1990, care a suscitat interesul participanților, aceștia dorind să afle mai multe detalii despre modul în care s-au adaptat comunităţile academice şi de cercetare la cerinţele tot mai exigente ale vizibilităţii naţionale şi internaţionale a cercetătorilor de contabilitate, precum și despre aspectele practice ale organizării, reglementării şi funcţionării contabilităţii din România.
 
        

25.04.2018

În perioada 30 aprilie - 1 mai 2018, Filiala CECCAR Suceava nu are program de lucru cu publicul.
Programul se va relua în data de 2 mai 2018, ora 8:00      

25.04.2018                            În atenția experților contabili judiciari:

Programul de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, prezentate de experții contabili înainte de depunerea acestora la organele beneficiare pentru luna mai 2018 este:
 
Marţi, 8 mai 2018

Marţi, 15 mai 2018 

Marţi, 22 mai 2018

Marţi, 29 mai 2018


24.04.2018

Auditor de calitate – filiala Suceava
 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava Str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Suceava, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.
Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava Str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Suceava, după cum urmează :
– dosarele de înscriere se vor depune până la data 28.05.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Suceava
– proba scrisă are loc în data de 30.05.2018  ora 11.00;
– proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 30.05.2015 ora 12.00
– susținerea interviului are loc la data de 30.05.2018 orele 12.30
– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Suceava.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
1.cerere de înscriere la concurs;
2.CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
3.copia actului de identitate ;
4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
6.cazierul judiciar;
7.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

Conferința națională a CECCAR. Alegeri pentru completarea Consiliului Superior al Corpului
 
Conducerea centrală a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), președinți ai filialelor și reprezentanți ai membrilor din întreaga țară s-au reunit sâmbătă, 14 aprilie a.c., în județul Alba, unde a avut loc Conferința națională a CECCAR. Lucrările reuniunii, desfășurate conform reglementărilor în vigoare, s-au concentrat pe activitatea desfășurată de CECCAR în 2017, precum și pe obiectivele prevăzute pentru anul în curs, reconfirmându-se totodată încrederea și susținerea manifestate de membrii Corpului față de direcția de acțiune a organismului profesional.
Ca urmare a discuțiilor purtate de conducerea CECCAR cu delegații filialelor s-a decis schimbarea datei la care, anual, este aniversată de către profesioniștii contabili „Ziua Națională a Contabilului Român”. Evenimentul, sărbătorit în mod unitar în toată ţara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurențială, va avea loc, începând cu anul în curs, la data de 13 iulie. În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, regele Ferdinand a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră.
La Conferința Națională din data de 14 aprilie a.c., reprezentanții structurilor teritoriale ale organismului profesional au ales noii membri ai Consiliului Superior, au aprobat modificările și completările la Regulamentul privind efectuarea stagiului și examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil și de contabil autorizat, precum și modificările și completările la Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR.
Președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, a detaliat, cum este de așteptat la orice moment de bilanț, retrospectiva anului trecut pentru întreg organismul profesional, în acest sens prezentând delegaților raportul privind activitatea desfășurată în anul 2017, situațiile financiare anuale și raportul privind rezultatele activității financiare a CECCAR la 31 decembrie 2017. De asemenea, ca parte a programului stabilit pentru reuniune, le-au fost comunicate reprezentanților din teritoriu datele raportului privind activitatea comisiilor de disciplină de pe lângă Consiliile filialelor, precum și informațiile semnificative din raportul pe anul 2017 al Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului.
În discursul rostit la Conferința Națională, președintele Consiliului Superior al CECCAR a acordat o mare însemnătate planurilor de viitor, viziune reflectată în proiectul de program de activitate. De asemenea, printre subiectele abordate în cadrul reuniunii s-au regăsit aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, sistemul de cotizații în cadrul CECCAR și raportul privind modul de organizare și desfășurare a Adunărilor generale de dare de seamă și alegeri, organizate la nivelul filialelor Corpului în primele luni ale acestui an.
 
          

14.04.2018


În atenția experților contabili judiciari:
În vederea auditării rapoartelor de expertiză contabilă judiciară prezentate de experții contabili înainte de depunerea acestora la organele beneficiare, domnul auditor de calitate Tănăselea Ioan – filiala CECCAR Neamt,  va fi prezent la filiala CECCAR în luna aprilie 2018, in urmatoarele zile:
 
Marţi, 10 aprilie 2018
Marţi, 17 aprilie 2018 
Marţi, 24 aprilie 2018

02.04.2018

Sunt disponibile la filială parafele pentru anul 2018

 


27.03.2018

CECCAR Suceava - Proces Verbal comisie electorala 2018

CECCAR Suceava - Lista candidati alesi  21 - 22 martie 2018


Convocare Conferința Națională CECCAR - aprilie 2018:

 

Convocare Consiliul Filialei 

Convocare Comisia de Disciplină 

Convocare reprezentanti 1-100


16.03.2018 

 

Consiliul Filialei anunță încheierea procesului de nominalizare și validare a declarațiilor de candidatură depuse pentru alegerile la Consiliul Filialei si Comisia de disciplina a filialei. 

Procesul de votare se va desfășura în perioada 21-22 martie 2018, în intervalul orar 10.00-18.00, la sediul Filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10.
 

15.03.2018 

A N U N Ţ

  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava Str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Suceava,

în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.

 

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
·        studii superioare economice;  
·        are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;;
·        capacitate de analiză şi sinteză;
·        abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
·        rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
·        cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
·        comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă. 
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava Str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Suceava, după cum urmează :
- dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.03.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Suceava
- proba scrisă are loc în data de 23.03.2018  ora 11.00;
- proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 23.03.2018  ora 12.00
- susținerea interviului are loc la data de 23.03.2018  orele 12.30
 - comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Suceava.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
1.cerere de înscriere la concurs;
2.CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
3.copia actului de identitate ;
4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
                                
 BIBLIOGRAFIE
1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili.

09.03.2018 

 

Alegeri pentru  membrii Consiliului filialei si ai membrilor Comisiei de disciplina a filialei CECCAR Suceava 2018
  
Data limita de depunere a formularelor de declaratie de candidatura pentru Consiliul filialei si Comisia de disciplina a filialei : 14 martie 2018
 Locurile vacante (pentru procesul de votare ce se va desfasura la filiala in perioada 21-22 martie 2018) :
A. Locuri vacante pentru Consiliul Filialei - Experti contabili: - 2 locuri
                                                                          - Contabili autorizati: - 1 loc
  
B. Locuri vacante pentru Comisia de Disciplina de pe langa Consiliul Filialei: 
 -Presedinte Comisia Disciplina - 1 loc
 -Membru in Comisia Disciplina - 3 locuri
 
Regasiti mai jos:

 

01.03.2018
Prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017
 
     Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.
     Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”
     Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”
 
1.    Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.
2.    De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

 RAPORT  ANUAL DE ACTIVITATE  2017 
 
 
Toate persoanele care au depus raportul și au efectuat plata până pe data de 28 februarie vor beneficia de facilitățile financiare prevăzute în ”Sistemul de cotizații” 
Începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate se depun exclusiv online pe platforma https://raport.ceccar.ro  
 
PERSOANE FIZICE:
FORMULAR RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2017 - PERSOANE FIZICE - formular valabil începând cu data de 01.03.2018
 
PERSOANE JURIDICE:
FORMULAR RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - PERSOANE JURIDICE  formular valabil începând cu data de 01.03.2018
 

 
20.02.2018
Rezultatele testarii in vederea inscrierii expertilor contabili in GEJ
din 14 februarie 2018
 
Boberschi Gabriela
admis
Titit Camelia Petruta
respins
Vasile Florin
admis
Vrabie Marian Cristi
admis

Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification

Colaborarea CECCAR-ACCA s-a concretizat într-un nou acord semnat recent care prevede că membrii CECCAR beneficiază de taxe reduse pentru înregistrarea la ACCA, precum și pentru exceptările de la examenele F1-F3.

Concret, taxa de înregistrare la ACCA este, potrivit acordului, în valoare de 30 GBP, iar pentru exceptările mai sus menționate se percepe o taxă de 45 GBP.
Facilitățile sunt valabile până la data de 31 martie a.c., iar pentru înregistrările ce nu vor depăși data de 9 martie a.c. este inclus și un material de curs gratuit, pentru primul examen susținut.
Informații suplimentare cu privire la facilitățile pe care le prevede acordul și despre înscrierea la ACCA puteți obține prin completarea și transmiterea unui formular dedicat.
De-a lungul timpului, colaborarea dintre CECCAR și ACCA s-a concretizat printr-o serie de acorduri ce au vizat facilități atribuite membrilor pentru obținerea calificărilor oferite de ACCA.

Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții

ACCA organizează marți, 20 februarie a.c., un seminar online cu tema IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții.
Începând cu ora 16.00, profesioniști din domeniul financiar-contabil vor putea urmări prezentările specialiștilor de la BPP Professional Education.
Pentru a participa la seminarul online gratuit, vă rugăm să completațiformularul de înregistrare (click pentru accesare).
De asemenea, vă reamintim că facilitățile oferite în baza parteneriatului dintre CECCAR și ACCA mai sunt valabile până la 31 martie. Detalii puteți afla aici.

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele
Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

Referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate http://ceccar.ro/ro/?page_id=9577

Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Ilfov  http://ceccar.ro/ro/?page_id=9564


Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter personal http://ceccar.ro/ro/?p=954


Stimați colegi,

 
În ședința Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din 11 februarie 2018 s-a stabilit că, pentru acest an, fisa de opțiuni GEJ pentru 2018 , deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie se va depune la sediul Filialei CECCAR Suceava sau scanată pe mail ceccarsuceava@ceccarsuceava.ro, până pe data de 15 februarie 2018.

13.02.2018

Conferința Națională de Controlling și Risk Management


09.02.2018
Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii

Hands of accountant business man with calculator. Accounting
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat noile conturi contabile, ce vor fi utilizate pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului VContribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în contextul transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați. Acestea au fost introduse prin Ordinul nr. 1.243/2018, din 5 februarie 2018, privind completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 120 din 7 februarie 2018 – Partea I.
Noile conturi pentru înregistrarea contribuțiilor sociale sunt:
 • 4315 Contribuția de asigurări sociale (P);
 • 4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P);
 • 436 Contribuția asiguratorie pentru muncă (P);
 • 646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă.
Cele patru conturi contabile prevăzute de OMFP nr. 1.243/2018 sunt introduse în: 
 • Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014;
 • Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016;
 • Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017.

05.02.2018
Rezultatele reexaminarii stagiarilor anul II, din ziua de 20 ianuarie 2018, au fost afisate la sediul filialei, astazi 05.02.2018 ora 10.00.

01.02.2018

 

Rezultatele reexaminarii stagiarilor anul III, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018, au fost afisate la sediul filialei, astazi 01.02.2018 ora 13.00.

31.01.2018
În data de 21.04.2017, a fost încheiat protocolul privind recunoşterea cursurilor de pregătire profesională organizate de către C.E.C.C.A.R. şi Camera Consultanţilor Fiscali.
Astfel, C.E.C.C.A.R. va recunoaşte cursurile organizate de C.C.F. în cadrul programului de dezvoltare continuă în domeniul fiscalităţii, iar C.C.F. va recunoaşte cursurile organizate de C.E.C.C.A.R.  în cadrul programului de dezvoltare continuă în domeniul fiscalităţii, în limita a 10 ore de pregătire profesională. 
Recunoaşterea se va face pe baza unei adeverinţe eliberată de către C.E.C.C.A.R., respectiv C.C.F. , la cerere persoanelor interesate.

31.01.2018
 
In atentia candidatilor prezenti pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018
 
       Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinut examenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplinăprecum şi în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialei.
      Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888. 

30.01.2018  Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Iaşi - click pentru detalii

30.01.2018
Topul național

Topul național al membrilor CECCAR
CECCAR a organizat, la 28 noiembrie 2017, la București, Topul național al membrilor CECCAR. Parteneri de dialog, experți contabili și contabili autorizați au participat la evenimentul desfășurat la Hotel Sheraton.
Reprezentanți ai Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) și ai Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) au transmis mesaje în deschiderea ceremoniei de premiere.
Pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2016, în cadrul Topului au fost acordate premii pe 10 categorii: Societăți de expertiză contabilă; Societăți de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin; Societăți de expertiză contabilă – Microîntreprinderi; Societăți de expertiză contabilă – Promovarea Profesiei; Societăți de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin – Promovarea Profesiei; Societăți de expertiză contabilă – Start-up; Experți contabili; Societăți de contabilitate; Societăți de contabilitate – Start-up; Contabili autorizați.

30.01.2018
 
Rezultatele reexaminarii stagiarilor din anul I , din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018, au fost afisate la sediul filialei, astazi 30.01.2018 ora 09.00.
 

 
În atenția experților contabili
 
Testare pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari
          
Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:
1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;
2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;
3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;
4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;
5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018
 

Prima sesiune de testare
6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;
7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;
8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;
9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;
 

A doua sesiune de testare
10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;
11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;
12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;
13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.
 
 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.
Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.
 
Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă
 
 

IMPORTANT! In atentia membrilor GEJ!
Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro

19.01.2018
Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă în cadrul filialei CECCAR Brașov  click aici pentru detalii

18.01.2018
 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018
*Lista candidati inscrisi in cadrul Centrului de examen Suceava - examen 20.01.2018 VIZUALIZEAZĂ LISTĂ

 - locatie Sediul Filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, et. 1
*Lista candidati inscrisi in cadrul Centrului de examen Suceava - examen 21.01.2018 VIZUALIZEAZĂ LISTĂ - locatie Camera de Comert si Industrie Suceava, str. Universitatii nr. 15-17, etaj I  

 
   Camera de Comerț și Industrie Suceava în parteneriat cu C.E.C.C.A.R. Filiala Suceava, organizează, marți 23 ianuarie 2018, începând cu ora 13:00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava seminarul  Antreprenorii și modificările fiscale în 2018
   Multiplele modificări adoptate prin acte normative în domeniul fiscal și nu numai au un impact semnificativ în ceea ce privește activitatea și funcționarea agenților economici indiferent de forma de organizare, motiv pentru care prezentarea și dezbaterea principalelor schimbări, cu atât mai mult cu cât acestea au intrat în vigoare la început de an, reprezintă o prioritate pentru manageri, antreprenori și nu numai.
   În acest sens, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava în parteneriat cu C.E.C.C.A.R. Filiala Suceava și-a propus să vină în sprijinul persoanelor interesate și care sunt direct implicate în implementarea acestor măsuri prin organizarea unui seminar în cadrul căruia sa fie prezentate și dezbătute aceste modificări precum și obligațiile ce incumbă mediului de afaceri.
Agenda seminarului:
 • Ce impozit vei plăti în 2018: impozit profit/ impozit micro/ impozit specific – lector: Luminiţa Chihai – Expert Contabil;
 • SPLIT TVA – pentru antreprenori – lector: Loredana Mihăilă – Expert Contabil;
 • Impactul migrării contribuţiilor sociale de la angajator la angajat – lector: Anda Raţă – Expert Contabil;
 • Alte modificări cu impact major pentru veniturile obţinute de persoane fizice (dividende, venituri din închirieri, din investiţii, dobânzi, din agricultură, silvicultură, etc.) – lector: Luminiţa Chihai – Expert Contabil.
   În afara experților contabili care vor prezenta, punctual, temele enumerate mai sus, la seminar vor participa și alți membri CECCAR Suceava care vor putea răspunde la întrebările antreprenorilor legate de implicațiile fiscal asupra afacerii lor.
 
*Participarea la seminar este validată doar prin transmiterea TALONULUI DE PARTICIPARE, completat, prin email sau fax la Camera de Comerț și Industrie Suceava prin e-mail: office@ccisuceava.ro sau fax. 0230.520.099.
*Seminarul este gratuit.

 
18.01.2018   Șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș     click pentru detalii

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, conform art. 3 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare:
 
Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, din zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, organizat în cadrul Centrului de examen Suceava se va derula:
- 20 ianuarie 2018 - Sediul Filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, et. 1
- 21 ianuarie 2018 - Camera de Comert si Industrie Suceava, str. Universitatii nr. 15-17, etaj I  
Examenul de admitere la stagiu se va susţine după urmează:
·         În ziua de 20 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de câte o oră pentru fiecare disciplină de examen;
·         În ziua de 21 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durata de câte 45 minute pentru fiecare disciplină de examen;
·         În cazul absolvenţilor programelor de masterat pentru care este necesară susţinerea doar a unor probe de examen, timpul de rezolvare se va calcula proporţional cu numărul de discipline la care se susţine examenul.
 
Accesul în sala de examen în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 se va face între orele 10.15 – 10.45.
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.”

Vă informăm că formularul „Raport de activitate” aferent anului 2017 va fi disponibil pe site începând cu data de
16 ianuarie 2018.
Acesta se va completa doar electronic, pentru a fi încărcat on-line sau depus pe suport electronic la filială.

 

Vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul 2017 este valabilă până la data de
 

28 februarie 2018.
Vom reveni cu detalii referitoare la obținerea vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2018
(depunerea Raportului anual de activitate actualizat pentru anul 2017, cuatumul cotizațiilor profesionale pentru anul 2018)
 

 
ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor.
ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor, pentru a avea acces la informare vă rugam sa apasați aici.
 

Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
 
S-a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Forma transmisă spre promulgare – click aici

 


Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic

IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.
Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.
Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:
 • Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
 • Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.
Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.
IFRS® 2017 nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.
Cele două volume în format electronic pot fi achiziționate de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro, la prețul de 168 lei.

11.12.2017

S-au afisat la avizierul filialei rezultatele testarii semestriale a stagiarilor anului I de stagium pentru semestrul II. 

 

11.12.2017

Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017
Accountancy Europe a publicat buletinul de știri pe luna decembrie, disponibil direct pe site-ul organizației.

11.12.2017

Consilier președinte

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier președinte COR 111429  CLICK

11.12.2017

Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali

În data de 5 decembrie 2017, reprezentanții CECCAR au participat la conferința organizată la Bruxelles de Federația Europeană a Consultanților Fiscali (ETAF) pe tema „Construirea sistemului fiscal al UE” la care Comisarul European pentru Afaceri economice și financiare, Pierre Moscovici, a vorbit, printre altele, despre concluziile adoptate în aceeași zi de Consiliul UE pe tema impozitării profiturilor în economia digitală. Acestea vor servi, de asemenea, drept referință pentru continuarea lucrărilor pe această temă la nivelul UE, inclusiv în perspectiva propunerilor legislative ale Comisiei prevăzute pentru prima parte a anului 2018. 
În concluziile sale, Consiliul subliniază urgența asumării în comun a unui răspuns politic la nivel internațional. Pentru mai multe informații accesați:  http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/digital-taxation-council-agrees-input-to-international-discussions/

05.12.2017 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017

Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței:

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Altă derogare se acordă și de la art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea prevederilor menționate anterior și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

Prevederile de mai sus se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

Menționăm că OUG nr. 82/2017 modifică și completează următoarele acte normative: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017.


Talon de participare seminar

*Vă informăm că la acest eveniment se realizează fotografii și înregistrări video, care vor fi făcute publice pe diverse canale de comunicare (online și print) ale CECCAR. Prin participarea dvs. vă exprimați acordul ca CECCAR să facă publice aceste fotografii/înregistrări video.


Sărbătoarea de Crăciun

 

Dragi colegi,  

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pentru noi – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR – ar fi o deosebită plăcere să petrecem aceste momente încărcate de emoție și bucurie împreună, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun, ce va avea loc la 18 decembrie a.c., la Athénée Palace Hilton, Salon Diplomat.
Începând cu ora 20.00, tradiționalele colinde interpretate de Corul Tronos al Patriarhiei Române, dirijat de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, vor aduce emoția Sărbătorii Nașterii Domnului, iar Raluca Răducanu va încânta cu momente artistice live de voce și vioară, potrivite unei seri deosebite dedicate Crăciunului.
Din program nu vor lipsi momentele de dans, puse în scenă de campionii Școlii Contessina, iar pe parcursul întregului eveniment atmosfera va fi întreținută de un DJ profesionist.
Pentru detalii suplimentare, vă punem la dispoziție programul evenimentului.
Ne face o deosebită plăcere să fim împreună la acest eveniment la care puteți participa însoțiți de partener(ă).
Contravaloarea meniului este de 180 de lei/persoană, sumă care poate fi achitată în contul RO56RZBR0000060006563472, deschis la Raiffeisen Bank, sau în numerar, la sediul filialei.
Pentru confirmare, vă rugăm să transmiteți numele și prenumele participanților, precum și o copie a OP-ului, la adresa de e-mail evenimente@ceccar.ro, până joi, 14 decembrie a.c. De asemenea, pentru informații suplimentare ne puteți contacta și la numerele de telefon 021.320.00.49/39.
Luând în considerare numărul limitat de locuri, vă rugăm să aveți în vedere că înscrierile se vor face în ordinea primirii confirmărilor de participare.
Vă mulțumim și vă așteptăm!
 
Președinte Consiliul Superior CECCAR,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova
 
Președinte CECCAR Filiala București,
Andrei Aurel

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, organismul profesional care gestionează profesia contabilă la nivel național, acordă o importanță deosebită atribuțiilor pe care experții contabili le au în sistemul judiciar și mediul de afaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare. Competențele profesionale ale membrilor sunt puse la dispoziția beneficiarilor, în interes public, contibuind la îmbunătățirea climatului economic și la contracararea criminalității economice la nivel național.
Experți contabili și beneficiari ai expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare se vor reuni pentru a discuta despre cazuistica juridică națională şi europeană – rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiţie, despre Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele de referință în domeniul expertizei contabile judiciare, Ordonanța nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și despre alte reglementări cu incidență în activitatea de expertiză contabilă.
De asemenea, ca de fiecare dată, CECCAR apreciază performanța, recompensând rezultatelor obținute de membri în cadrul Topului național al membrilor CECCAR, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 17.30, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.
Solicitarea de confirmare a participării se transmite prin e-mail, la adresa evenimente@ceccar.ro, specificând în corpul e-mail-ului numele complet, numărul de carnet și nr. de telefon pentru contact.  

21.11.2017 
20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat
În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR
 
Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.
Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.
Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat)
În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile
Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu)
În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.
Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

Ședința Consiliului IFAC
 
Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.
Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul  de elaborare a politicilor la nivel global, atragerea tinerelor talente în profesie sau susținerea femeilor din profesie și eliminarea discriminării, în special pentru pozițiile de conducere.
De asemenea, cu această ocazie, au fost realeși ca membri ai Board-ului IFAC dna. Joy Thomas (CPA CA, Canada), dl. Richard Petty (CAA NZ / CPA AU, Australia), dl. Shinji Someha (JICPA, Japonia) , dl. Raphael Ding (HKICPA, Hong Kong) și dl. Terence Nombembe (SAICA, Africa de Sud) și au fost aleși trei noi membri, respectiv dl. Elbano De Nuccio (CNDCEC, Italia), dna. Asmaa Resmouki (OECRM, Maroc) și dl. Yacoob Suttar (ICAP, Pakistan).
 

    REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA A EXAMENULUI DE APTITUDINI  -  11 NOIEMBRIE 2017

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.


16.11.2017   REZULTATE CONTESTATII EXAMEN DE ACCES LA STAGIU 7 - 14 octombrie 2017

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.
Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”

16.11.2017     Proba scrisă Examen aptitudini 11.11.2017 

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.
 

16.11.2017 
Auditor de calitate – filiala CECCAR Argeş
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Argeș  din localitatea Pitești str. C-tin Brâncoveanu nr. 4 jud. Argeș, în vederea ocupării postului deauditor de calitate cu contract de munca pe perioadă determinată până la data de 31.03.2018 şi program de lucru de 2 ore/zi  http://ceccar.ro/ro/?page_id=9213


Talon de participare curs Expertiza contabila

*Vă informăm că la acest eveniment se realizează fotografii și înregistrări video, care vor fi făcute publice pe diverse canale de comunicare (online și print) ale CECCAR. Prin participarea dvs. vă exprimați acordul ca CECCAR să facă publice aceste fotografii/înregistrări video.


10.11.2017 

Ziua Internațională a Contabilului
 
CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.
Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.
La mulți ani profesioniștilor contabili!
 
 
Ziua Internațională a Contabilului
 
 
La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.
Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.
Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.

09.11.2017   

REZULTATE EXAMEN DE ACCES LA STAGIU 7 - 14 octombrie 2017  

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei CECCAR Suceava, precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.
În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”
 

 
 
 

Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat


Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat.
Textul legislativ, în forma modificată și adoptată de Senat, ca primă Cameră sesizată, prevede că „au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care (…) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA”, sau care începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA mai vechi de 30 de zile de scadență, cu excepția celor pentru care s-a obținut eșalonarea la plată. Excepție fac persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA ale căror obligații fiscale restante reprezentând TVA sunt în cuantum mai mic de 1.500 de lei în cazul contribuabililor mari, 1.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei în cazul contribuabililor mici și 100 de lei în cazul contribuabililor persoane fizice.
Obligația de a deschide și utiliza cel puțin un cont de TVA le revine și persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA care se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Totodată, actul normativ permite extinderea posibilității de a opta pentru aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA și pentru alte categorii de persoane decât cele care vor avea obligația să îl aplice. Astfel, persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA trebuie să notifice organul fiscal competent în acest sens și pot renunța la aplicarea mecanismului la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
Actul normativ în forma aprobată de Senat poate fi consultat aici.
Senatul este prima Cameră sesizată, urmând ca forul decizional să fie Camera Deputaţilor
 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.
Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.
 
 

23.10.2017  
În atenţia stagiarilor anul III
 
 
Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.
Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.
În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

23.10.2017
Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi
 
Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în cazul în care administrația financiară a unui stat refuză dreptul de deducere a TVA unei persoane impozabile pe motiv că „operatorul care i-a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și TVA a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru (…)”, potrivit pct. 33 al documentului.
Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA pe care o datorează taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru bunurile achiziționate și pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislația Uniunii, se arată în hotărârea citată.
Conform deciziei Curții în cauza menționată, Directiva 2006/112/CE a Consiliului trebuie să fie interpretată „în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i‑a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.

17.10.2017
Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici
 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, potrivit căruia „România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 35.000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării sale”. Amintim că în România se aplică în prezent scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 65.000 EUR. Decizia potrivit căreia România este autorizată să implementeze în legislația națională un prag mai ridicat și să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 88.500 EUR survine în urma scrisorii pe care țara noastră a transmis-o Comisiei Europene la 26 aprilie 2017.
 

16.10.2017
 
Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
 
Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).
Proiectul de hotărâre vizează corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonanței, având în vedere modificările pe care le-a suferit actul normativ, se menționează în nota de fundamentare ce însoțește propunerea legislativă.
Amintim că OUG nr. 28/1999 a fost modificată substanțial prin OUG nr. 91/2014, unde, pe lângă definirea noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, au fost aduse și alte elemente de noutate, printre care și etapizarea procesului de înlocuire a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic. Astfel, potrivit celor mai recente modificări, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, respectiv mijlocii au obligația de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic începând cu 1 iunie 2018, în timp ce contribuabilii mici au această obligație de la 1 august 2018. Tot de la 1 august anul viitor se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal.
Printre reglementările propuse se numără definirea unor noțiuni (substitut de numerar, comerț ocazional), clarificarea activităților care se încadrează în excepțiile de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență, stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării.
Potrivit notei de fundamentare citate, măsurile ce vor fi stabilite în urma aprobării proiectului de hotărâre vor contribui la reducerea evaziunii fiscale și la creșterea nivelului de fiscalizare și asigurarea îmbunătățirii execuției veniturilor bugetare.
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003și documentele însoțitoare pot fi consultate pe site-ul MFP, secțiunea Transparență decizională.

12.10.2017
 
Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
 
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.
Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se aplică de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, de entitățile obligate prin prevederi legale să le aplice, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea acestora, condițiile în care acestea își pot exercita opțiunea fiind stabilite prin prevederi legale.
Potrivit ministerului, aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni.
Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și referatul de aprobare ce-l însoțește pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională. 

12.10.2017
 
Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența
 
IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016, ca parte a unei serii de publicații care folosește rezultatele acestei cercetări pentru a oferi informații, idei și sfaturi care să ajute PMM-urile să trateze provocările cu care se confruntă.
Acest articol vizează diferențierea în raport cu firmele concurente, identificată ca fiind a patra provocare importantă a PMM-urilor de la nivel global, furnizarea serviciilor de consultanță de afaceri, domeniul cu cea mai mare creștere înregistrată în 2016, și calitatea de consultant de încredere pentru mediul de afaceri a profesioniștilor contabili.
Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.
 

În perioada 6 – 7 octombrie 2017, conducerea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România va participa la o vizită de lucru la Iaşi.
 
Acţiunile ce se vor organiza în cele două zile sunt:

Vineri 6 octombrie
14.00 - 15.30 - Oportunitati de integrare pe piata muncii oferite de profesiile liberale studentilor de la FEAA, cu participarea conducerii Corpului, a reprezentantilor UAIC Iasi, FEAA Iasi, ai filialelor CECCAR din Regiunea de NE, ai CAFR Reprezentanta Regionala Iasi si ai societatilor de expertiza membre CECCAR.
16.30 – 17.15 - Întâlnire de lucru cu membrii, moderata de Presedintele CECCAR -  prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova
17.30 – 20.00 - Curs Fiscalitate - lector univ. dr. Dobre Florin
 
Sâmbătă 7 octombrie
09.00 – 14.00 - Curs Fiscalitate - lector univ. dr. Dobre Florin
 
Locaţie: Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iasi  

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil
 
Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.
Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în cursul lunii decembrie a acestui an CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.
Lista absolvenților de masterat care vor participa la examenul din luna decembrie a.c., precum și disciplinele la care vor susține examene, vor fi publicate pe site-urile filialelor CECCAR în cursul lunii noiembrie a.c.
Precizăm că disciplinele la care se va susține examenul în luna decembrie vor fi stabilite în baza prevederilor protocoalelor de colaborare cu universitățile de profil, precum și în baza situației notelor obținute de absolvenți în timpul programelor de masterat, la disciplinele echivalate cu cele de admitere la stagiul organizat de CECCAR.
 

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017
 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.
Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.
Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.
 

Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017
Accountancy Europe a publicat buletinul de știri pe luna septembrie, disponibil direct pe site-ul organizației.
 

 
 

 
28.09.2017
 
Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București
CECCAR are plăcerea să vă prezinte un eveniment tehnic organizat de ACCA cu sprijinul Veridio denumit „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” care va avea loc în data de 5 octombrie 2017, la Hotel Novotel din București. Participarea este gratuită iar tema evenimentului va fi dezbătută de dl Adrian Vascu, partener senior al firmei Veridio. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul evaluărilor și cu proiecte diversificate, dl Vascu a ocupat funcția de președinte ANEVAR în perioada 2008-2009 și 2014-2015.
Programul evenimentului:
16.00 – 16.30 – Înregistrare
16.30 – 16.35 – Remarci de deschidere Andreia Stanciu, Director ACCA SEE
16.40 – 18.00 – Adrian Vascu, Senior Partner Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” – partea 1
18.00 – 18.30 – Pauză de cafea
18.30 – 19.30 – Adrian Vascu Senior Partner Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal”  – partea 2
19.30 – Cocktail
Înregistrare: Dacă doriți să participați la această prezentare, vă rugăm să completați formularul de participare aici: http://bit.ly/ACCAEvaluare  până marți, 3 octombrie, ora 14:00.

 

Miercuri, 27 septembrie 2017, ora 14.00, CECCAR Filiala Suceava în parteneriat cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava organizează o întâlnire cu membrii pentru a oferi clarificări și îndrumări referitoare la: 
- OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA- SPLIT TVA
- Noutăţi şi modificări legislative.

Locatie:
Camera de Comert si Industrie Suceava, str. Universitatii nr. 15 -17, Etaj I


Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a
Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a
22 septembrie 2017
Gândirea integrată – plusvaloare pentru PMM-uri
București, România – Hotel Sheraton, Platinum Ballroom 
 • 15.30-16.00 Primirea participanților
 • 16.00-17.00 Panel I Strategia pentru dezvoltarea cadrului necesar abordării integrate
 • 17.00-17.30 Panel II: CECCAR tax forum – noutăți legislative. Prezentarea și discutarea propunerilor CECCAR privind plata defalcată a TVA
 • 17.30-18.00 Networking

Mulțumim sponsorilor care au fost alături de CECCAR Filiala Suceava în organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea celei de-a XIII a ediție a
”Zilei Naționale a Contabilului Român - 21 septembrie 2017”
 
KALMAN DISTRIBUTION SRL, RAIFFEISEN BANK, RITMIC COM SRL, SUPERSTAR SRL, BUSSINES CENTER BOSANCI, PATISERIA ”CERNISOV ANCA”, CENTRUL MEDICAL BIOTEST, CLINICA FIZIOMED, CENTRU DE PEDIATRIE ARAMIS, POLICLINICA BETHESDA, COFETĂRIA GALANY, DORNAFARM SA, PRIMA DÉCOR, SIDEM SRL, BANCA TRANSILVANIA, TEHNOWORLD SRL, BERMAS SA, SCALA SRL, PROMOART SRL, EGGER ROMANIA SRL, NEUROINFANT SRL - DR.MERTICARIU ELENA, ALEXIANA GROUP, REVLACO MOTORS SRL, TIPOGRAFIA CELESTIN SRL, BETTY ICE, ALMA VIVA GROUP SRL, LUST EXPERT SRL, MANAGEMENT ACCOUNT SRL, OFFICE CONSULTING SRL, DIMOFTE SORINA - EXPERT CONTABIL, PETROCONT SRL, COLESSA SRL, EXPERT TIMES SRL, EXPERT OGS SRL, LARROM EXPERT SRL, ASIO EXPERT SRL, JITAREANU IRINA - EXPERT CONTABIL, FIBELA SRL, BILAUS LACRAMIOARA - EXPERT CONTABIL, CAR CONSULTING SRL, PENTELIUC DOMNICA - EXPERT CONTABIL, SOV CONTEX SRL, TOLESCU MIHAIELA - EXPERT CONTABIL, MULTICONSULT SRL, MULTICONSULT EXPERT SRL, ERDEX CONSULTING BUCOVINA SRL, MASTERCONTA SRL, ACCERR EXPERT SRL, TAX CONSULT SRL, BULEU ION - CONTABIL AUTORIZAT, CONT ENERGO SRL, CRISCONTA SRL, QUILL EXPERT SRL, CONTAPROF SRL, CARPATIS SUCEAVA, IGNATESCU MEDIA - OGLINDA MAGICA

CECCAR Suceava - Contract sponsorizare 21 septembrie 2017
 

22.08.2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Specialist în relații publice Citeşte mai departe>>


 

Talon de participare curs                            Formular Q&A 


 

 09.08.2017 

 


02.08.2017

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017
 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.
Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.
Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.
Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.
Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.
Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.
De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.
 

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor
 
CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.
Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialelor.
 

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal
Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017.
Actul normativ aduce unele completări OUG nr. 3/2017 care, reamintim, introduce prevederi referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, scutirea de la plata impozitului pe profit, în primii 10 ani de activitate, pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare.
Modificările introduse de Legea nr. 177/2017 vizează, printre altele, clarificări privind: asociațiile de proprietari și situația în care acestea sunt obligate să plătească impozit pe profit, scutirea de impozit a profitului reinvestit în cazul microîntreprinderilor care depășesc pragul de 45.000 lei, cheltuielile care în anumite condiții pot deveni deductibile, reguli pentru trecerea de la plata impozitului specific la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Actul normativ poate fi consultat aici.


Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la
filialele CECCAR
CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.
Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.
Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.
Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

19.07.2017
IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

 În cadrul Conferinței Anuale a Institutului Autorizat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA) care a avut loc în 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și CIPFA au anunțat lansarea Indexul privind răspunderea financiară din sectorul public. 
Acesta a fost elaborat în parteneriat de IFAC și CIPFA în scopul de a oferi o imagine globală exactă a calității raportării financiare din sectorul public și, în special, o imagine a adoptării contabilității de angajamente și a Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Indexul va fi organizat sub forma unei baze de date publice cu informații pentru fiecare țară, care va fi actualizat permanent, iar primul set de date urmează să fie publicat în luna noiembrie. 
În opinia dlui. Fayez Choudhury, CEO IFAC, indexul „va facilita o mai bună înțelegere a amplorii reformelor din domeniul raportării financiare publice la nivel global și va stimula reformele ulterioare”. 
Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați articolul publicat pe website-ul IFAC.


13.07.2017

 

 

 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
 • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
 • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
 • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial.

  Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova


05.07.2017
Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public
În perioada 3-4 iulie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a organizat la Winterthur, Elveția, a doua ediție a Forumului dedicat normalizatorilor naționali de standarde pentru sectorul public.
Ediția din acest an s-a desfășurat în contextul aniversării a 20 de ani de la începutul activității IPSASB și s-a axat pe prioritățile tehnice actuale ale normalizatorilor naționali din sectorul public, oferindu-le acestora oportunitatea de a-și face auzite opiniile și de a contribui la elaborarea noului plan strategic al IPSASB. De asemenea, au fost discutate progresele realizate în cadrul programului actual al IPSASB, proiectele în curs și principalele provocări și probleme întâmpinate.
La fel ca în cazul primei ediții, obiectivele majore ale Forumului au vizat dezvoltarea și menținerea dialogului, schimbul de idei și îmbunătățirea comunicării și colaborării la nivel global.
Mai multe informații despre acest eveniment accesați pagina oficială dedicată acestuia.

29.06.2017
Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp , respectiv nu au depus
Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016
 
Nr.crt. Nr.carnet Categoria Nume si prenume
1 29403 ECA AGRIGOROAIEI I.GEORGETA
2 17324 CASMA CHIS CORINA LILIANA
3 12846 CASM CONDORACHE VASILE
4 6816 CASMA CORNEANU COSTEL
5 25754 CASMA COROLIUC V. NINA
6 50131 ECA COSMAN GHEORGHE
7 18154 ECDA COZARIUC DIANA
8 18152 ECA DAVIDEL SILVIA
9 17343 CASMA DUMITRU ALEXANDRINA
10 25525 ECA GASPAR LACRAMIOARA VIOLETA
11 35452 ECA GEORGESCU A. MONICA ANTONELA
12 709 ECA GHEORGHIU FLORENTIN
13 17362 CASMA IGNAT RODICA
14 48271 ECA JURAVLE DANIELA
15 22166 CASMA LUCA DOINA
16 27339 CASMA LUCUTAR N. EUGENIA
17 12864 CASM MORARIU ELEONORA
18 35460 ECA NEDELEA I. DANUTA MARIANA
19 47799 ECA NUTESCU ORTENSIA
20 25542 ECA OLAREAN LACRAMIOARA
21 29421 ECA PADURARIU G. CARMEN
22 3993 ECDL PESCARU MARIA
23 41313 ECA PITICARI N. ANGELICA
24 47800 ECA POCREATA LIUBA
25 48275 ECA PUHA CRISTINA MIHAELA
26 29425 ECA RUSU P. OANA RALUCA
27 45039 ECA SANDU P. PETRONELA
28 9172 ECA SIRETEAN AGLAIA
29 16004 ECA VIERZBINSCHI MARIA
30 9256 ECDA ZULD VALTER
 

29.06.2017
Asistent de cabinet
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează urgent concurs la sediul Aparatului Cental al C.E.C.C.A.R. din București, str. Intararea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului  part-time cu 4ore/zi, de asistent de cabinet.
Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii medii sau postliceale;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania din București, Intarea Pielari nr. 1, sector 4 , după cum urmează :
 • dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 30.06.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul Aparatului Central al E.C.C.A.R.
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează pe siteul www.ceccaro.ro, în data de 3.07. 2017;
 • proba scrisă are loc în data de 04.07.2017 ora 15,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 04.07.2017 ora 15,30;
 • susținerea interviului are loc la data de 04.07.2017 orele 16.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Aparatului Cental și pe siteul ceccaro.ro.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină ;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 

23.06.2017 
 
Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat
În urma demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale care reglementeaza profesia de expert contabil si cea de contabil autorizat, marți, 20 iunie a.c., în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică și OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.
Proiectul de act normativ vine să clarifice dificultățile întâmpinate până în prezent cu privire la partajarea activităților între profesiile de expert contabil/contabil autorizat, evaluator și consultant fiscal.
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați se referă la activitatea desfășurată de membrii CECCAR, fiind prevăzute, printre altele:
 • Abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR);
 • Includerea în lucrările ce pot fi efectuate de experții contabili a activităților de evidență electronică a personalului și de salarizare, management financiar-contabil și al performanței economice, controlul intern de gestiune și managementul riscurilor, consultanța în gestiunea financiară și în contabilitate, prestarea de servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;
 • Dreptul expertului contabil de a organiza, conduce, ține, verifica și supraveghea contabilitatea, de a întocmi și semna situațiile financiare și de a executa lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, de a întocmi și depune declarații fiscale și de a asigura reprezentarea clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității;
 • Dreptul expertului contabili de a efectua expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice, în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.
Actul normativ urmează să fie înaintat spre promulgare președintelui României. Forma adoptată în ședința din 20 iunie poate fi consultată aici.

23.06.2017 
 
Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților
În ședința Camerei Deputaților de marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea și  completarea Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal.
Setul de măsuri astfel introduse vizează susținerea mediului de afaceri, prin încurajarea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor, precum și prin stimularea activității de inovare, cercetare și dezvoltare.
Actul normativ urmează să fie înaintat spre promulgare președintelui României. Forma adoptată în ședința din 20 iunie poate fi consultată aici.

21.06.2017 
Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFP Galați

Marți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes. Printre temele care s-au înscris pe agenda evenimentului s-au aflat modificările aduse Codului fiscal, cu aplicare de la începutul acestui an, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu cifra de afaceri în anul anterior între 100.000 și 500.000 euro, impozitul pe dividende, suspendarea obligației de a depune declarațiile informative 392A și 392B până în anul 2019, inclusiv. De asemenea, membrii filialei au dezbătut cu reprezentanții DGRFP eliminarea obligației înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la 1 ianuarie 2017 a agenților economici înregistrați în scopuri de TVA. DGRFP Galați a fost reprezentată la întâlnire de Doinița Radu, șeful Serviciului de asistență pentru contribuabili, Chirata Lascu, consilier superior în cadrul Biroului contribuabili mijlocii, Doina Cazacu, inspector principal Serviciul contribuabili, Luminița Crudu, șeful Serviciului evidență plătitori, AJFP Constanța. Din partea conducerii filialei a fost prezent la reuniune Vasile Buzoescu, directorul executiv al CECCAR Constanța.


21.06.2017 
Model de prospect simplificat pentru IMM-uri
 
În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN). Documentul prezenta principii și orientări pentru un regim proporţional al prospectelor pentru IMM-uri, acestea devenind mai scurte, mai simple și mai puțin costisitoare.
Actualul model de prospect este rezultatul aplicării propunerilor din documentul publicat în mai 2016 asupra prospectului inițial al unei companii suedeze, Gränges. Conform Accountancy Europe: „Rezultatul reprezintă mai puțin de 30% din volumul prospectului inițial, este mai punctual și răspunde exigențelor investitorilor și ale întreprinderilor. Acest lucru demonstrează că recomandările noastre îi pot ajuta pe cei responsabili de politici să simplifice prospectele pentru întreprinderile mici și mijlocii.”
Prospectul-model este structurat în opt capitole și anume:
 • Compania și modelul ei de afaceri
 • O privire asupra principalelor caracteristici-cheie ale pieței
 • Explicație a strategiei de afaceri
 • Identificarea principalilor factori de risc specifici companiei
 • Structura de guvernanță și de acționariat
 • Prezentare generală a performanței
 • Opinia conducerii asupra tendințelor de pe piață și prognozele companiei
 • Justificarea ofertei și utilizarea beneficiilor obținute.
Publicația completă este disponibilă pe website-ul Accountancy Europe.

21.06.2017 
 
RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20
Conform IFAC—Federaţia Internaţională a Contabililor—stabilitatea și transparenţa economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort determinat din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate. Înaintea Reuniunii la nivel înalt a G20 din 2017 ce va avea loc la Hamburg, Germania, în perioada 7-8 iulie, IFAC a emis recomandări practice pentru statele G20 care vor susține atât economia globală, cât și obiectivele G20 pentru anul 2017.
„Recâștigarea încrederii în economia globală și în sistemele financiare este esențială pentru a inspira optimismul de care lumea are nevoie pentru o dezvoltare economică susținută. Mai ales în această perioadă instabilă părțile interesate care își doresc o guvernanță transparentă și responsabilă trebuie să lucreze împreună”, a declarat Fayez Choudhury, CEO al IFAC. „Cetățenii și instituțiile trebuie să fie responsabilizați printr-o guvernanță puternică, susținuți de un mediu consecvent și transparent de reglementare și să aibă o mai mare libertate datorită accesului la un mediu digital extrem de dinamic și securizat.”
IFAC face apel la statele G20 și la alte părți interesate în economia globală pentru a colabora în sensul:
 • Creșterii nivelului standardelor de guvernanță din toate sectoarele economice pentru a spori transparenţa și răspunderea, dar și pentru a recâștiga încrederea și optimismul în mediul de afaceri și guvern, elemente esențiale pentru obiectivele G20 de creștere a mobilității, a dezvoltării durabile și de asumare a responsabilității.
 • Susținerii unei mai mari transparenţe și consecvențe în reglementare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare, încredere și stabilitate. Acestea necesită existența unui mediu digital și economic inclusiv pentru întreprinderile de toate dimensiunile, precum și implementarea și adoptarea unor reglementări și standarde de înaltă calitate acceptate la nivel global.
Organismele membre IFAC reprezintă aproape 3 milioane de contabili la nivel mondial. Aceștia contribuie cu aproape 250 miliarde de USD valoare adăugată brută în fiecare an și facilitează astfel creșterea nivelului de trai. Cercetările recentearată că un procent mai mare de contabili activi este strâns legat de rezultate mai bune în Indicele de Percepţie a Corupţiei al Transparency International – și că efectul este și mai benefic atunci când contabilii își desfășoară activitatea în state cu arhitecturi de guvernanță solide.
IFAC susține profesia contabilă prin:
 • Sprijinirea elaborării de standarde internaționale de înaltă calitate;
 • Promovarea adoptării și implementării acestor standarde;
 • Dezvoltarea capacității organizațiilor profesionale contabile; și
 • Evidențierea problemelor de interes public.
Vizitați website-ul IFAC pentru a consulta recomandările IFAC pentru G20.
Despre IFAC
IFAC este organizaţia globală a profesiei contabile, dedicată servirii interesului public prin consolidarea profesiei şi contribuirea la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice. IFAC este formată din peste 175 de membri şi asociaţi din peste 130 de ţări şi jurisdicţii, reprezentând aproape 2,8 milioane de contabili din practica publică, educaţie, servicii de stat, industrie şi comerţ.

21.06.2017  
Imbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente
Într-un recent articol publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialistă în management financiar la Banca Mondială, și Daniel Nogueira-Budny,  specialist în guvernanță și reforma sectorului public în cadrul Băncii Mondiale, analizează situația actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial și vin cu câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței și eficienței acestui sector:
„Gestionarea sectorului public (PSM) ține de asigurarea unei funcționări eficiente și eficace a mașinăriei sectorului public: acest lucru este crucial deoarece poate susține – sau submina – capacitatea unei administrații de a avea rezultate bune în toate sectoarele. Un management deficitar al sectorului public conduce la o performanță slabă a acestuia: o furnizare sub nivelul optim a serviciilor publice, în termeni de echitate, accesibilitate și/sau calitate. Acest fapt este îngrijorător în special în cazul persoanelor dezavantajate deoarece vorbim de cetățeni care se bazează într-o mare măsură pe serviciile publice.”
Articolul evidențiază câteva aspecte importante legate de contabilitatea și managementul sectorului public:
 • Contabilitatea pe bază de angajamente și gestionarea sectorului public
 • Beneficiile contabilității pe bază de angajamente pentru performanța sectorului public
 • Gestionarea riscurilor fiscale
 • Închiderea circuitului de informații pentru a îmbunătăți modul în care sunt prestate serviciile publice
 • Transparența și responsabilitatea
 • Standardele de contabilitate și performanța sectorului public.
Articolul integral este disponibil aici.

21.06.2017
Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta
 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Constanta din localitatea Constanta str. Cuza Voda nr 29, judetul Constanta în vederea ocupării postului de Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice şi experienţă în domeniul de minim 2 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilitati excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • atent la detalii, minutios, perseverant și rezistent la stres;
 • cunostinte bune Microsoft Office, in mod special Excel.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Constanta din localitatea Constanta, str. Cuza Voda nr. 29, judetul Constanta, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 21.06.2017 până la data 19.07.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Constanta
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Constanta  și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
 • proba scrisă are loc în data de 24.07.2017 ora 11,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 24.07.2017 ora 13,00
 • susținerea interviului are loc la data de 24.07.2017 orele 14,30;
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Constanta  şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagina;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  BIBLIOGRAFIE  

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. ORDIN nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ;
 5. ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 6. Legea 82/1991  a contabilitatii, actualizata;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal

13.06.2017
Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9
(Articol din revista online CFO Innovation Asia)
Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmează să intre în vigoare în martie 2018, iar pentru a pregăti implementarea la nivel global a acestui standard și pentru a răspunde diverselor solicitări emise de părțile interesate, IASB a emis un Proiect de expunere al cărui termen de comentarii tocmai s-a încheiat. Reacțiile părților interesate la acest document pot fi clasificate, conform IASB, în trei categorii de opinii:
 • Opinia că nu exista nicio problemă legată de IFRS 9;
 • Opinia că este nevoie de modificări, dar metoda este greșită / ar putea avea consecințe nedorite;
 • Opinia că modificările ar putea fi justificate, dar momentul este nepotrivit.
EFRAG (Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară) atrage atenția că problemele legate de alegerea unui moment potrivit se pot reduce într-o oarecare măsură prin alegerea unei date diferite a intrării în vigoare.
„EFRAG recomandă ca IASB să modifice data intrării în vigoare cu 1 ianuarie 2019, permițându-se mai degrabă aplicarea anticipată decât data propusă în Amendamente. Astfel, se poate acorda mai mult timp pentru procesul de traducere și / sau implementare din Europa și din alte jurisdicţii, precum și pentru a se rezolva problemele celor care depun declarații la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA.
Pentru a consulta articolul complet, accesați următorul link.

13.06.2017
Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe
Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selecție de publicații gândită să aducă noi idei și perspective pentru profesia contabilă europeană, vizând să susțină inovația și să îmbogățească aportul pe care îl are Accontancy Europe în economie și societate.
Acest document, „Normalizarea în secolul 21”, prezintă sugestii și criterii pe care normalizatorii ar trebui să le adopte, precum și recomandări de îmbunătățire acolo unde normalizatorii actuali nu îndeplinesc aceste criterii.” Lucrarea investighează și „modul în care este organizată normalizarea raportării financiare și a auditului, precum și ce se poate îmbunătăți pentru ca acest proces să fie în continuare relevant pentru exigențele secolului 21”.
Este încurajată transmiterea de comentarii pe marginea acestui document, deoarece dezbaterile colective pot asigura dezvoltarea viitoare și pot ajuta la identificarea soluțiilor pentru provocările cu care se confruntă profesioniștii contabili. Puteți accesa și descărca documentul aici.

13.06.2017
Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017
Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK) a aniversat 20 de ani de existență cu ocazia organizării Conferinței anuale care a avut loc la Budapesta, în zilele de 12 și 13 iunie 2017. Conferința a inclus o serie de prezentări și dezbateri în cadrul unor mese rotunde care au reunit reprezentanți ai Accountancy Europe, ai Ministerului Economiei Naționale din Ungaria și specialiști din partea MKVK unde au fost abordate mai multe teme de interes:
 • Împărtășirea experiențelor în urma implementării reformei auditului în Europa – care este impactul asupra profesiei, discutarea reacțiilor inițiale ale pieței;
 • Viitorul auditului, cu focus pe progresele tehnologice și probleme legate de generația XYZ;
 • Schimbările care au avut loc în raportarea corporativă, care sunt așteptările utilizatorilor, raportarea integrată;
 • Așteptările din ce în ce mai mari din partea organismelor de reglementare din sectorul financiar legate de domeniul de aplicare al raportării reglementare a auditorilor.
În acest an, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost reprezentat la Conferința MKVK de delegați din partea filialor Timiș, Harghita și Covasna ale CECCAR.

09.06.2017
 
Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială
 
Lideri și factori de decizie din toate sectoarele societății civile – actuali și foști șefi de stat și de guvern, directori executivi, lideri din mari ONG-uri și sindicate, membri proeminenți din media și universități de renume – se reunesc în fiecare an la Paris pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă societatea. Forumul OECD 2017 a avut loc în 6-7 iunie în săptămâna OECD, la Centrul de conferințe al Organizației, fiind urmat de Conferința Ministerială din 7-8 iunie 2017. Un delegat CECCAR a fost prezent la ambele manifestări având în vedere că acestea reprezintă evenimentul anului care rezumă mega-tendințele economice, financiare, ecologice și sociale globale.
Principala temă pe care s-a axat Forumul din acest an a fost Concilierea decalajelor în contextul unei accentuări a populismului și naționalismului, al crizei încrederii și a unor evoluții tehnologice rapide. Sesiunile și atelierele Forumului s-au concentrat pe mai multe tipuri de decalaje care au devenit foarte evidente în ultimii ani: decalajele economice și sociale; diferența urban-rural; decalajele între generații; diferențele între sexe; transformările într-o lume digitizată; pierderea încrederii într-un sistem economic global; competiția și conduita responsabilă în afaceri.
Conferința Consiliului ministerial a urmat în zilele de 7-8 iunie, fiind prezidată în acest an de Primul ministru danez. În fiecare an, această ședință reunește miniștri din statele membre și partenere pentru a analiza politicile care ar putea conduce la o globalizare mai inclusivă și care ar putea răspunde mai bine preocupărilor dinamice ale cetățenilor.
Temele discutate în cadrul Ședinței Consiliului ministerial au fost: perspectivele economice; bilanț asupra globalizării; direcțiile strategice ale Secretarului general; politicile naționale care pot asigura dezvoltarea indivizilor, a firmelor, regiunilor și orașelor într-un mediul deschis și digitalizat; crearea unei globalizări inclusive; comerț și investiții internaționale în beneficiul tuturor.
 

09.06.2017

Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia

Asociația Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat Congresul cu tema „Contabilitate – viziunea asupra viitorului” în perioada 5-6 iunie 2017 în Varșovia, sub patronajul Ministerului Finanțelor din Polonia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai IFAC, IASB și ai altor organisme contabile din regiune, inclusiv din partea profesiei contabile din România care a fost reprezentantă de doamna Mariana Bunea, membră în Consiliul Superior al CECCAR.

În 2017, SKwP aniversează 110 ani de mișcare a profesiei contabile din Polonia. Prin urmare, Asociația a lansat numeroase inițiative pentru a marca acest jubileu, inclusiv o serie de conferințe profesionale și științifice, organizate în parteneriat cu mediul academic și filialele regionale ale SKwP, Congresul Profesiei Contabile din Polonia fiind punctul culminant ale acestor manifestări.

Obiectivul Congresului a fost să ofere o perspectivă amplă asupra profesiei contabile, prezentând realizările, angajamentele organizaționale și sociale ale contabililor, precum și direcțiile de dezvoltare viitoare ale cercetării și practicii contabile, cele două sesiuni plenare abordând tema viitorului întreprinderilor și relația profesie – legislație – știință.

 
 

07.06.2017

Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe

În data de 31 mai 2017, Accountancy Europe a organizat o nouă ședință a Rețelei pentru comunicare care reunește responsabili și experți din partea organismelor membre din Europa. CECCAR a fost reprezentat la acest eveniment de Anca Bogorin, vicepreședinte și delegat CECCAR în Grupa Comunicare a Accountancy Europe.

Obiectivul acestui eveniment a fost să se concentreze pe mega-tendințele și pe strategiile de comunicare relevante pentru profesie într-un mod sistemic și să identifice care sunt oportunitățile pentru Accountancy Europe care poate astfel să se concentreze pe subiectele relevante și să își prioritizeze activitățile. Cele cinci mega-tendințe urmărite de Accountancy Europe sunt: Economia – schimbări în puterea economică globală și stabilitatea financiară, Tehnologia, Politica – proiectul UE, tensiunile (geo)politice, Societatea – sustenabilitate, demografie, inegalitatea veniturilor, Securitate – criminalitatea financiară, inclusiv corupția.

Dezbaterile au abordat și metodele de transmitere a mesajelor (elaborarea unui cadru general de transmitere a mesajelor, crearea unor mesaje clare de pe poziții tehnice și pe teme sensibile din punct de vedere policit), optimizarea schimbului de informații, strategiile de comunicare și relațiile cu media.


07.06.2017

Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial

Primul newsletter al IAAER pe anul 2017 este disponibil accesând această paginăDin acest an, buletinul de știri trimestrial al IAAER distribuit prin email va înlocui COSMOS Accountancy Chronicle ca principal canal de comunicare a știrilor IAAER către membrii săi. Pentru mai multe informații despre evenimentele și proiectele viitoare ale Asociației, vă invităm să consultați și website-ul http://www.iaaer.org.


06.06.2017

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii “inactivi”
 
Jurisprudența Curții de Justiție, Cauza C‑101/16, privind Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferentă achizițiilor de contribuabilii “inactivi” poate fi consultată aici (click).

06.06.2017
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat
 
CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.
Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.
Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.
 
 
Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară, la pretul de 85.00 lei

25.05.2017
Stimate colege,
Stimați colegi,
 
Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.
Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reieseși din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.
Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.
Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.
Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.
 
Consiliul Superior al CECCAR,
Președinte,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova
 

24.05.2017
Termen-limită depunere Formular 010
 
Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017). 
Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declaraţiei se face la ghişeu, în format hârtie, sau prin poştă (pentru a se evita aglomeraţia de la ghişeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.
Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii. Nota de fundamentare menţionează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informaţii cu privire la existenţa contractelor de prestări servicii de contabilitate.
Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează şi cu informaţii referitoare la denumirea persoanei juridice/numele şi prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, există două opţiuni de răspuns: „DA” sau „NU”. 
• În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii; 
• În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informaţii suplimentare.
În anexă se completează următoarele informaţii (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI şi denumire):
• Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;
• Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţii;
• Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii – se completează cu data încheierii contractului;
• Data început contract şi data sfârşit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârşit a contractului;
• Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizaţiei emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţii.
Menţionăm că au fost introduse prevederi asemănătoare şi în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeaşi dată mai sus menţionată – 10.05.2017.
Potrivit Codului de procedură fiscală, Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
• data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;
• data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.
De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoştinţa organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. Astfel, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.
În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoştinţa organului fiscal central a unor noi informaţii privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declaraţiei şi în acest caz.  
Având în vedere cele menţionate, opinia noastră este că toţi contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situaţia în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poştă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.
 
Consiliul Superior al CECCAR
Preşedinte,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

23.05.2017 
 
Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare
 
Fundația IFRS a anunțat încheierea unui nou acord de cooperare cu Banca Mondială în vederea sprijinirii economiilor în curs de dezvoltare pe parcursul procesului de implementare a standardelor IFRS®. Acordul reflectă convingerea celor două organizații că transparenţa, responsabilitatea și eficiența care rezultă din adoptarea standardelor IFRS au un rol esențial în atragerea investițiilor externe, în susținerea dezvoltării economice și, în cele din urmă, în diminuarea sărăciei.
O declarație din partea președintelui administratorilor Fundației IFRS subliniază obiectivul central al acestei inițiative:
În ultimii ani, am putut vedea că numeroase economii în curs de dezvoltare adoptă standardele IFRS. Totuși, multe dintre aceste țări au nevoie de mai mult sprijin în adoptarea standardelor IFRS sau la implementarea celor mai importante modificări ale acestor standarde. Consolidarea cooperării cu Banca Mondială este o cale evidentă de realizare a acestui obiectiv și suntem recunoscători partenerului nostru pentru susținerea activă și angajamentul total pentru succesul acestei inițiative comune.
Așa cum se declară și în introducerea Acordului, direcțiile de cooperare includ:
 • Promovarea standardelor IFRS și a IFRS pentru IMM ca etaloane internaționale,
 • Dezvoltarea capacității de implementare a standardelor IFRS,
 • O mai mare implicare în elaborarea standardelor.
Pentru a consulta comunicatul de presă și Acordul de cooperare, vă invităm să vizitați pagina web a Fundației IFRS.

22.05.2017
IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurări emis de IASB
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent standardul IFRS 17Contracte de asigurare care va veni să înlocuiască IFRS 4 Contracte de asigurare începând cu anul 2021. Noul Standard va permite investitorilor din întreaga lume să cunoască mai bine performanța financiară și poziția financiară a asiguratorilor, având o perspectivă mai bună asupra riscurilor la care sunt expuși aceștia din urmă.
IASB a emis și mai multe materiale însoțitoare, inclusiv documentul Analiza efectelor care prezintă costurile și beneficiile preconizate ale noului Standard. Cel mai semnificativ efect pozitiv va fi faptul că noul standard va impune o contabilizare mai consecventă a contractelor de asigurare care va înlocui diversitatea de metode diferite utilizate în prezent.
Mai multe informații despre emiterea standardului IFRS 17 și alte materiale relevante pot fi consultate pe pagina IFRS dedicată.
 

"SEMINAR PRIVIND DETASAREA/DELEGAREA ANGAJATILOR IN STATELE UE-FORMULARUL A1 SI  ANGAJAREA IN ROMANIA A CETATENILOR STRAINI DIN STATELE NON UE" 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2017 Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara
 
Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice şi expert contabil cu experienţă în domeniu;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Hunedoara  din localitatea DevaStr. Bd.22 Decembrie nr. 69, loc. jud. Hunedoara , după cum urmează :
 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11.05.2017 până la data 31.05.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Hunedoara – rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Hunedoara  și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
 • proba scrisă are loc în data de 08.06.2017 ora 12,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 08.06.2017 ora 13,30
 • susținerea interviului are loc la data de 08.06.2017 orele 14,30
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Hunedoara  şi pe pagina de internet a filialei.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

16.05.2017   
          Link-uri utile
Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe
Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi, în condiţiile stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state, şi dacă au susţinut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, interviul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor, precum şi a celei fiscale şi contabile.
În situaţia în care nu există un acord bilateral încheiat între CECCAR şi autoritatea competentă din statul de origine al persoanei interesate de recunoaşterea calificării profesionale, dobândirea titlului de expert contabil este realizată potrivit prevederilor O.G. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv susţinerea şi promovarea examenului de admitere, efectuarea stagiului de trei ani şi susţinerea şi promovarea examenului de aptitudini.

09.05.2017             Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR
 
     Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.
     Anual, CECCAR organizează examen de admitere de stagiu în vedere obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.
     Vă reamintim că potrivit art. 1, pct. (1), din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat se organizează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (…). De asemenea, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu (art. 2, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat).
     Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus stabilește că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul sesiunilor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.
     Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat și la subiectele examenului.                   Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.
     De asemenea, vă informăm că specialiștii CECCAR care elaborează Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat nu se asociază cu alte publicații ale unor entități care susțin că oferă pregătire în domeniu.
     Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestui examen, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.
Vă mulțumim!

09.05.2017   
     O bază solidă de cunoștințe financiare atribuie populației șansele schimbării în bine a mentalității și a nivelului de trai. De la înțelegerea circuitului banilor în economie, la gestionarea corectă a bugetului personal și chiar până la cunoașterea modalităților de economisire/investire, toate acestea constituie piloni ai educației financiare.
    Și tocmai pentru că înțelegem nevoia răspândirii educației financiare în rândul populației, noi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, susținem, în calitate de partener, proiectul de instituire a Zilei         Naționale a Investițiilor, inițiat de Bursa de Valori București.
    Detalii suplimentare și înscrieri la adresa www.primainvestitie.ro.

05.05.2017
Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) a găzduit în cooperare cu Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC), ediția 2017 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF) în data de 4 mai, la Nicosia (Cipru).
Forumul din acest an, la care CECCAR a fost reprezentant de Directorul său General, a abordat o serie de subiecte de mare interes în cadrul mai multor sesiuni de dezbatere care au reunit reprezentanți ai ICPAC, ai ICAEW, specialiști din administrația publică și părți interesate din sectorul privat:
 • Strategiile Organizațiilor Profesionale Contabile (PAO) în urma implementării reformei auditului în Uniunea Europeană
 • Noi oportunități pentru PAO în sectorul serviciilor contabile și fiscale, al combaterii spălării banilor și corupției, precum și în sectorul serviciilor financiare
 • Tehnologia: ce pot și ce trebuie să facă PAO pentru membrii lor
 • Întreprinderile, organismele de reglementare și profesia: obiective și perspective complementare
Agenda integrală a evenimentului poate fi consultată aici.
Despre Forumul Strategic al Profesiei Contabile
APSF a fost lansat inițial de ICAEW ca urmare a discuțiilor cu organizațiile profesionale contabile (PAO) din Europa Centrală, de Est și de Sud-est cu scopul de a identifica provocări comune și un interes reciproc vizavi de schimbul de experiență și dezvoltarea unei gândiri strategice.
APSF încurajează planificarea și inovarea strategică pro-activă printre organizațiile profesionale contabile astfel încât acestea să continue să fie relevante și să contribuie la nevoile pieței și la interesul public. Forumul se bazează pe o abordare de tip parteneriat și se reunește anual  cu ocazia unui eveniment organizat de ICAEW împreună cu un organism profesional contabil gazdă.
Pentru mai multe informații despre Forumul din 2017 și despre inițiativa APSF, vă invităm să accesați următoarea pagină.
 

 

02.05.2017

Raport privind adoptarea raportării integrate 
Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA) a publicat recent un raport pe tema Raportării Integrate (IR) Perspective asupra raportării integrate care se bazează pe 41 de rapoarte corporatiste din întreaga lume.
Raportul evidențiază beneficiile adoptării raportării integrate: o gândire și un management mai bine integrate, o mai mare claritate asupra afacerii și performanței, o mai bună reputație corporatistă și o relație mai strânsă cu părțile interesate, o raportare mai eficientă, un angajament al personalului și marje brute îmbunătățite. În același timp, documentul identifică arii unde raportarea integrată ar putea fi îmbunătățită, printre care: crearea de valoare, conectivitatea, definirea parametrilor de performanță, pragul de semnificaţie, caracterul concis, fiabilitatea și exhaustivitatea.
Articolul complet dedicat acestui subiect poate fi vizualizat aici, iar raportul ACCA poate fi descărcat pe pagina web a Asociației.

02.05.2017

Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor
Fundația IFRS a publicat recent raportul său anual pe anul 2016 (O mai bună comunicare în raportarea financiară) care prezintă și perspective asupra tendințelor urmate în acest an de standardele globale. Raportul prezintă, de asemenea, cele mai importante proiecte care urmează a fi finalizate de către IASB, în special standardul privind contabilitatea contractelor de asigurare și unCadrul general conceptual revizuit. Pe lângă standardul mult anticipat privind asigurările, IASB vine să asiste companiile care se pregătesc pentru aplicarea standardului privind contabilitatea contractelor de leasing care a fost introdus anul trecut de IASB împreună cu Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiară (FASB), standard care va intra în vigoare în 2019 pentru companiile cotate.
Președintele IASB, domnul Hans Hoogervorst, rezumă: „În 2016 am făcut progrese considerabile în finalizarea elementelor restante în etapa a doua, printre care standardul privind contractele de asigurare și Cadrul general conceptual revizuit. Consiliul și-a finalizat deliberările pe marginea standardului privind contractele de asigurare pe parcursul anului 2016, iar echipa tehnică a realizat teste pe teren pentru a se asigura că standardul viitor este comprehensibil și poate fi aplicat consecvent. Atât standardul privind contractele de asigurare, cât și Cadrul general conceptual vor fi emise pe parcursul anului 2017.”
Puteți vizualiza aici articolul complet publicat de Accounting Today și puteți descărca raportul Fundației IFRS.
Despre Fundația IFRS
Fundația IFRS este un organism independent, privat, non-profit care funcționează în interesul public. Guvernarea și procedurile Fundației sunt menite să garanteze că procesul de normalizare este unul independent de interese particulare, asigurând în același timp responsabilitatea față de părțile interesate din întreaga lume. Misiunea sa este de a elabora, prin intermediul IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate – organismul independent de normalizare al Fundației IFRS) Standarde IFRS care aduc transparenţă, responsabilizare și eficiență pe piețele financiare din întreaga lume.

 02.05.2017

Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică

 „Acceptarea faptului că securitatea cibernetică este o problemă reală și adoptarea unor procese și proceduri care promovează și susțin securitatea la toate nivelurile unei firme pot face diferența între succesul și eșecul unei afaceri”.

Într-un recent articol publicat de revista online Accountancy Age și promovat de IFAC Knowledge Gateway, Stephen Franklyn, director al Lithium Services și specialist în externalizarea tehnologiilor și asistenței IT, discută despre motivele pentru care firmele de contabilitate trebuie să perceapă securitatea cibernetică drept prioritate pentru activitățile lor zilnice și pentru succesul pe termen lung al afacerii lor, recomandând și câțiva pași pentru protecția datelor și a reputației unei firme.
De ce este securitatea cibernetică importantă pentru orice firmă, în special pentru cele care lucrează cu cifre și cu bani? Orice dispozitiv care poate stabili o legătură cu internetul devine o potențială poartă pentru un atac cibernetic prin care se poate ajunge în interiorul rețelei interne și se pot accesa și compromite date.
Acest lucru înseamnă nu doar o amenințare serioasă pentru o firmă din punct de vedere al costurilor și al logisticii, dar și o afectare a reputației și a încrederii clienților. Printre soluțiile disponibile pentru orice firmă de contabilitate care dorește să își asigure succesul se numără: apelarea la o firmă de specialitate de IT, alinierea la cele mai recente evoluții tehnologice, o atitudine pro-activă și decizii bine informate.
Pentru mai multe informații despre securitatea cibernetică, vă invităm să consultați pagina Accountancy Age.

02.05.2017

Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE – stadiul în martie 2017

 La nouă luni după termenul de implementare, Accountancy Europe prezintă un raport al stadiului acestui proces în 31 de state europene (28 de State Membre UE, plus Norvegia și Islanda).

Documentul furnizează o imagine de ansamblu asupra măsurilor luate de Statele Membre în vederea implementării noilor dispoziţii privind alte servicii decât cele de audit, rotația obligatorie a firmei de audit și organizarea supravegherii publice, conform datelor disponibile la data realizării studiului.
Pentru informații detaliate, vizitați pagina Accountancy Europe dedicată acestui subiect, unde puteți descărca și documentul mai sus menționat.
Pentru a consulta Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 cu privire la dispozițiile specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, vă invităm să consultați pagina Comisiei Europene.

02.05.2017

Noi reglementări europene privind protecția datelor

 Așa cum anunța Accountancy Europe în cel mai recent Buletin de știri din această lună, noi reglementări europene privind protecția datelor vor intra în vigoare la 25 mai 2018, reglementări ce se vor aplica tuturor entităților care utilizează informații cu caracter personal, fie că sunt în format electronic, fie în format tipărit.

Profesioniștii contabilii vor fi direct afectați de aceste dispoziții deoarece aceștia colectează, stochează și procesează date cu caracter personal legate de clienți, angajați și subcontractori. Aceste dispoziții referitoare la protecția datelor trebuie să fie luate în serios deoarece amenzile ar putea ajunge la zeci de milioane de Euro.
Pentru a ajuta contabilii să înțeleagă mai bine efectele noii legislații asupra activității lor, Accountancy Europe a elaborat un document de informare care explică modificările legislative și care furnizează exemple despre ceea ce trebuie făcut efectiv în practică: informarea clienților asupra drepturilor lor de protecție a datelor, asigurarea unei securități cibernetice adecvate, o reacție mai bună și mai rapidă în cazuri de încălcare a securității datelor.
Pentru a descărca documentul elaborat de Accountancy Europe, vizitați această pagina.


25.04.2017

Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic”

 Accountancy Europe a publicat recent un studiu referitor la ultimele evoluții tehnologice și despre impactul acestora asupra profesiei contabile („Technology Barometer”). Rezultatele studiului se bazează pe răspunsurile primite din partea a 36 de organisme membre din întreaga Europă.

Așa cum indică concluziile studiului „organismele membre au o perspectivă clară și pozitivă asupra viitorului, tehnologia având un rol din ce în ce mai important în activitatea lor. Institutele își exprimă, de asemenea, nevoia ca Accountancy Europe să îi susțină mai mult pentru a fi la zi cu tehnologiile curente”.

Puteți consulta studiul integral pe pagina internet a Accountancy Europe .


24.04.2017

      În data de 21.04.2017, a fost încheiat protocolul privind recunoşterea cursurilor de pregătire profesională organizate de către C.E.C.C.A.R. şi Camera Consultanţilor Fiscali.
     Astfel, C.E.C.C.A.R. va recunoaşte cursurile organizate de C.C.F. în cadrul programului de dezvoltare continuă în domeniul fiscalităţii, iar C.C.F. va recunoaşte cursurile organizate de C.E.C.C.A.R.  în cadrul programului de dezvoltare continuă în domeniul fiscalităţii, în limita a 10 ore de pregătire profesională. 
     Recunoaşterea se va face pe baza unei adeverinţe eliberată de către C.E.C.C.A.R., respectiv C.C.F. , la cerere persoanelor interesate.

 
 
 

 
În ziua de 14.04.2017 programul de lucru al Filialei CECCAR Suceava este până la ora 12:00
Activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8:00.
 

07.04.2017

       Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit ca vor fi publicati in Monitorul Oficial toti membrii care isi indeplinesc obligatiile fata de Corp (prevazute in Metodologiile de acordare a vizei si plata cotizatiilor aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara din 9 ianuarie 2017) pana la data de 14 aprilie 2017. Astfel, daca un membru vine la filiala pe data de 14 aprilie 2017 si isi achita cotizatiile, depune raportul de activitate impreuna cu restul documentelor justificative, obtine viza de exercitare a profesiei pe anul 2017, acesta va fi publicat in Monitorul Oficial.


17.03.2017    
     Referitor la întâlnirea cu contribuabilii programată de AJFP Suceava în data de 24.03.2017, ora 11:00, facem precizarea că această întâlnire va avea loc la sediul AJFP Suceava din str. Vasile Bumbac nr. 1 şi NU la sediul Ceccar Filiala Suceava cum este precizat pe site-ul ANAF.
    Această informaţie a fost comunicată şi confirmată telefonic de către reprezentanţii AJFP Suceava.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, CECCAR Filiala Suceava şi Ordinul Consilierilor Juridici Suceava au plăcerea de a vă invita să participaţi la seminarul "Impactul modificărilor fiscale în 2017", ce va avea loc vineri, 31 martie 2017, începând cu ora 14:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava.
 

04.03.2017        Adunarea Generală a membrilor Filialei CECCAR Suceava
 
         În ziua de 29 martie 2017, ora 16:30, locația Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii nr.13, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
 9. Diverse (in funcție de necesități); 
         În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora.17,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
 

27.02.2017  
Prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare şi de depunere a "Raportului anual de activitate"  până la data de 17 martie 2017
 

 

 
27.01.2017 
Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015
 
Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)
Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)
 
Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri
 
Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

23.01.2017   

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța
 
   Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.
    La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.
    Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.


 
13.01.2017  
 

12.01.2017 
Conditii de acordare a vizei anuale & Sondaj privind Formularul 088
 
Stimați colegi,
 
     Având în vedere că experții contabili și contabilii autorizați sunt cei mai în măsură să analizeze impactul Formularului 088, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat să efectueze o analiză și un sondaj referitoare la utilitatea acestei declarații, în vederea adoptării unei decizii cu privire la menținerea sau eliminarea acesteia.
     În acest sens, vă rugăm să susțineți demersul inițiat de CECCAR, prin completarea unui chestionar, până mâine, 13.01.2017, ora 12.00, accesând linkul (click pentru chestionar).
     De asemenea, vă informăm că în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.
     În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.
     În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialelor CECCAR.
În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.
 
       Cu stimă,
 
                   Președinte,                                                              Director general executiv,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova                                     Lect. univ. dr. Florin Dobre
 
 

12.12.2016      
  Adunarea Generală Extraordinară a membrilor CECCAR Filiala Suceava 
 
Având în vedere că domnul Robert Aurelian Şova, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ne onorează cu prezenţa domniei sale la lucrările Adunării Generale Extraordinare, aceasta este un prilej pentru identificarea problemelor profesiei contabile.
În ziua de 16 decembrie 2016, ora 16,30, locaţia Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, str. Universităţii nr.15 - 17, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 16 decembrie 2016, ora 17, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedinte filiala CECCAR Suceava,
Ec. Luminiţa Chihai

 
 
Stimată doamnă / stimat domn
  

 

 

Crăciunul sau Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului este cu siguranță cea mai frumoasă perioadă a anului. Fiecare dintre noi ne pregătim locuința ca să primim oaspeți, să-i primim pe cei dragi, oferindu-le cele mai bune bucate.
Atmosfera care ne învăluie în preajma acestei Sărbători induce în noi o stare de relaxare, fericire, mulțumire, recunoștință, numai sentimente pozitive. Din păcate însă, lângă noi sunt persoane care nu se pot bucura de toate aceste lucruri. Sunt persoane care în timp ce noi ne bucurăm împreună cu familia și cu cei dragi de această Sărbătoare, aceștia poate dorm flămânzi, în frig, în stradă, etc.
Sunt bătrâni care își petrec sărbătorile singuri, pentru că nimeni nu le trece pragul casei să le spună ,,Sărbători Fericite!’’.Asa sunt si cei peste 150 de batrani de la Caminul de Batrani din Bogdanesti care traiesc la limita subzistentei,uitati de copii si rude,dupa o viata de truda.
Crăciunul este perioada anului în care avem ocazia să redescoperim bucuria de a dărui. Am alergat întreg anul să muncim, să adunăm, să ne realizăm, ne-am gândit numai la noi. Crăciunul este momentul de relaxare, de bucurie, de reîntâlnire cu cei dragi, dar este și momentul când trebuie să ne gândim la cei nevoiași din jurul nostru.

Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie.Si Filiala CECCAR SUCEAVA poate fi  Moș Crăciun pentru o zi ,

Va rugam sa va alaturati campaniei noastre care se va desfășura în perioada 5-16 Decembrie 2016.
Haideţi sa încercăîmpreună să nu-i lasam pe batranii uitati de lume sa lupte singuri. Îi puteţi ajuta prin: donatii in bani si bunuri materiale. La acţiunea umanitara poate participa oricine - membru , nemembru sau prietenul prietenului, contează dorinţa şi implicarea!
Donatii in bani la sediul filialei .
Donatii in produse neperisabile la sediul filialei .Produsele alimentare vor fi colectate in preziua vizitei la Bogdanesti.
 

28.11.2016  
 
“Stimaţi colegi,
În cadrul Conferinţei Naţionale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmează să aprobăm şi Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit şi actualizat.
Vă rugăm  să-l analizaţi cu atenţie şi să ne transmiteţi comentariile dumneavoastră până cel târziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de e-mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. şi edita un nou draft, pe care îl veţi primi în vederea finalizării acestuia.
Draftul final urmează a fi  dezbătut şi validat în Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  şi aprobat în Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmând să obţinem avizele MF, MJ şi CSIPTTC.
Rog să aveţi în vedere că în prezent nu putem ieşi din cadrul OG 65/1994. Întrucât în anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (sperăm ca în Semestrul 1), ROF va comporta o nouă modificare funcţie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog să analizaţi  textele cu culoare galbenă şi albastră întrucât considerăm că trebuie să facem precizări mai clare.
Vă multumim!
 
Vicepreşedinte  CECCAR
Alexandru Bunea"

DESCHIDE DRAFT ROF CECCAR


28.11.2016  

În atenţia experţilor contabili care s-au înscris la testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari
 
Setul de întrebări pentru susţinerea  testelor organizate în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în din luna decembrie 2016  CLICK AICI

 
25.11.2016      
  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA
 
            În ziua de 16 decembrie 2016, ora 16,30, locaţia Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, str. Universităţii nr.15 - 17, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
 
          1. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.
 
          În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 16 decembrie 2016, ora 17, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 

07.11.2016      GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI
In atentia membrilor experti contabili care doresc sa se inscrie in Grupul expertilor judiciari 
 
În conformitate cu Normele nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, "Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în GEJ".
Înscrierile în GEJ se depun la sediul filialei CECCAR SUCEAVA:
 • între 15.11.2016 - 24.11.2016 - pentru prima sesiune;
 • pana la data de  09.12.2016 - pentru a II-a sesiune.
Datele si orele de desfasurare a testului:
 • SESIUNEA I – 05.12.2016 orele 16.00 – 18.00
 • SESIUNEA II – 16.12.2016 orele 16.00 – 18.00
Locatia desfasurarii testului – sediul filialei CECCAR SUCEAVA
Dosarul de inscriere cuprinde:
 • Cererea de inscriere (ATASAMENT)
 • Fisa de optiuni (ATASAMENT)
 • Una fotografie de dimensiune ¾ cm
 Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, in care este inclus si costul legitimatiilor, va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati o data cu depunerea Cererii privind inscrierea in GEJ.
 Timpul afectat completării testului este de 2 ore.
Testarea constă în completarea, în mod individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns din care 1 (una) corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 (două) puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 (şaptezeci) puncte.
Tematica și bibliografia (TEMATICA)

04.11.2016
Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
            Ca urmare a numeroaselor discuţii pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieşirea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România de sub supravegherea CSIPPC şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizazi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experţii contabili le pot presta.
Aşteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.
 

21.10.2016
 
"Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.
Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.
Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.”

26.09.2016

  

"Ghidul pentru examenul de aptitudini 2016"   -   75 lei  


 
 21 septembrie 2016   "ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN 2016"

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMATE DOAMNE, STIMAŢI DOMNI

 

   

 

 

 

 

 

            Oamenii de afaceri ai secolului XXI au întotdeauna în preajma lor un profesionist contabil, care prin cunoştinţele şi judecata sa profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea afacerilor.
             Cu prilejul zilei de 21 septembrie – "Zi naţională a contabilului român", Filiala CECCAR Suceava, are plăcerea de a vă invita, începând cu orele 1500,la Complexul Zamca din Suceava, să vă bucuraţi alături de noi, de manifestările ocazionate de acest eveniment.           
            Această zi de sărbătoare, va găzdui „Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR filiala Suceava” şi aniversarea a „95 de ani de la înfiinţarea CECCAR”   
          Veţi avea ocazia să vă întâlniţi cu reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri şi colegi, având oportunitatea de a face un schimb de informaţii util şi constructiv.
    

 

 

 

 

 

       Preşedinte,

 Luminiţa-Paula CHIHAI

 

09.09.2016    În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
 
 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”
 

21.07.2016 
EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT       02 - 09 octombrie 2016
 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 
Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.
Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor illustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.
Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiza contabilă.
Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct filialelor CECCAR 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.


 

 

        Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.
      Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.
       Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.
Dumnezeu să-l odihnească!
  
Conducerea C.E.C.C.A.R.

 

 
02.03.2016         Lista candidaţilor la CS al CECCAR pentru alegerile ce vor avea loc la Conferinţa Naţională din data de 18.03.2016  CLICK
 

26.02.2016

Calendarul privind acţiunile educative organizate prin C.E.B.E. 2016 (Centrul de Execelenţă în Business şi Economie)

  Cursuri opţionale

Nr. Crt.
Perioada
Tema cursului
1.
Februarie 2016
Fiscalitate
2.
Martie 2016
Consilier dezvoltare personala
3.
Aprilie 2016
Contabilitate pentru instituţii publice
4.
Mai 2016
Curs Inspector Resurse Umane
5.
Iunie 2016
Fiscalitate
6.
Iulie 2016
Contabilitate ONG
7.
August 2016
Contabilitate in agricultura
8.
Septembrie 2016
Cursuri pregătire examen acces
9.
Octombrie 2016
Contabilitatea asociaţiilor de proprietari
10.
 
Noiembrie 2016
Cursuri de afaceri (business)
Consilier dezvoltare personala
11.
Decembrie 2016
Fiscalitate – Noutăţi legislative

 


25.01.2016    Anunț privind acceptarea de candidaturi pentru programul Internațional de doctorat în Fiscalitate Corporativă Internațională  CLICKFormulare necesare depunerii Raportului de activitate pentru anul 2015:


15.01.2016         ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA 2016

 
               I. In ziua de 27 februarie 2016 orele 1000, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
     1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015;  Realizarea programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la data de 31.12.2015; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015.
     2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016;
     3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
     4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
     5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
     6. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2017;
     7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină; alegerea comisiei de cenzori
     8. Alegerea preşedintelui filialei potrivit prevederilor Măsurilor nr.56/2009;
 
                II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.
 “Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, se vor trimite filialei Suceava C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie 2016. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).
 Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr.10, spaţiu U 10, oraşul Suceava, telefon 0230/22.22.36 sau de pe site-ul filialei: www.ceccarsuceava.ro 

26.11.2015  

În atenţia experţilor contabili care s-au înscris la testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari
 
Setul de întrebări pentru susţinerea  testelor organizate în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în din luna decembrie 2015  CLICK AICI
 


02.10.2015

14.09.2015

  Noutăţi editoriale - Editura CECCAR

             

"IFRS-2015"    -     2 volume, aprox. 4.000 pagini, la pretul de 220 lei/set.


08.09.2015 
EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT      18 - 25 octombrie 2015
A apărut ediţia 2015 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:
 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

  Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

la preţul de 75 lei

 
 

03.07.2015           ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI
 
"Ghidul practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 - Editura CECCAR, Bucureşti 2015"
     Pe lângă aspectele ce ţin de aplicarea ordinului, lucrarea conţine şi o parte dedicată obligaţiilor fiscale ale entităţilor care aplică aceste reglementări. Se facilitează astfel înţelegerea nu doar a consecinţelor reglementărilor asupra raportării financiare a entităţilor, ci şi a consecinţelor fiscale pe care le au politicile contabile adoptate de entităţi. Sunt prezentate o serie de cazuri şi de exemple de prezentări de informaţii, inspirate din practicile unor entităţi din România, dar şi din alte jurisdicţii europene care au fost considerate modele de bune practici de raportare financiară.
 
Puteţi achiziţiona ghidul de la sediul filialei CECCAR Suceva
Preţul publicaţiei este de 80 lei.
ATENŢIE: pe stoc există un număr limitat de exemplare !!! 

30.06.2015

26.05.2015

19.05.2015

04.05.2015

29.04.2015

20.04.2015           REZULTATE ALEGERI PREŞEDINTE FILIALA CECCAR SUCEAVA
 
         În conformitate cu Măsurile nr. 56/2009, pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Corpului Experţilor Contabili  şi Contabililor Autorizaţi din România care reglementează modul de alegere a preşedintelui, precizând că ,,Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte’’, membrii  Comisiei  de nominalizare şi ai Comisiei de validare a  candidaturilor   privind  rezultatele  alegerilor  pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Suceava a C.E.C.C.A.R., au constatat în urma numărării voturilor exprimate de către membrii filialei următoarele: candidatul CHIHAI LUMINITA PAULA a întrunit un număr de 163 voturi pentru, din numărul de voturi exprimate de 169 voturi, fiind desemnat ca viitor preşedinte al Consiliului filialei Suceava pentru mandatul 2016-2020.
 

03.04.2015           ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI
 
              Vă facem cunoscut că a fost transmis la Senat, Apelul adresat membrilor Parlamentului României prin care Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația expertilor contabili si contabililor autorizati de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.          CITEŞTE  AICI ...

31.03.2015

17.03.2015

25.02.2015

20.02.2015         ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

            În conformitate cu pct. 67, alin.3 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 și pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, aprobate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 09/62 din 14 martie 2009, modificate și completate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 10/65 din 02 septembrie 2010, Comisia de nominalizarea candidaților pentru funcția de președinte a filialei Suceava a C.E.C.C.A.R., vă aduce la cunoştinţă lista candidaților la funcția de președinte.

          Vă rugăm ca până la 31 martie 2015 să vă prezentați la sediul filialei în vederea votării viitorului președinte. Fiecare membru va semna în lista membrilor cu drept de vot, va primi buletinul de vot și îl va introduce în urna sigilată aflată la sediul filialei.

          Votul este secret și poate fi exprimat până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot în conformitate cu dispozițiile pct. 108 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și pct. 2 din Anexa nr. 1 la R.O.F., respectiv sunt înscriși în Tabloul Corpului, sunt la zi cu plata cotizațiilor profesionale și au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2015.

          Vă rugăm să acordați importanța cuvenită acestei acțiuni, apreciind foarte mult încadrarea în termenul solicitat.

Referatul privind îndeplinirea condiţiile şi criteriilor prevăzute de R.O.F întocmit de Comisia de nominalizare a candidaţilor


19.02.2015

 
12.01.2015        ALEGERE PREŞEDINTE FILIALA CECCAR SUCEAVA
 
     Pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR publicat în Monitorul Oficial al României, care reglementează modul de alegere a preşedintelui CECCAR şi a preşedinţilor de filiale precizăm că:
     ,,Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. “ 
       Comisia de nominalizare de la nivelul filialei anunţă că modelul de ,,Declaraţie de candidatură“ este postat aici şi se găseşte şi la sediul filialei.
        Depunerea ,,Declaraţiei de candidatură“ se poate face la sediul filialei până la data de 31.01.2015.                       
 

07.01.2015     ANUNŢ IMPORTANT PENTRU MEMBRII CORPULUI
  
 
INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA VIZEI ŞI A PARAFEI ANUALE
PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI ÎN ANUL 2015.
 
FORMULARE NECESARE DEPUNERII   "RAPORTULUI ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014":

03.12.2014

03.12.2014

25.11.2014

03.11.2014   GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI
 
Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala CECCAR Suceava organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni astfel:
 • 03.12.2014, orele 16-18 prima sesiune
 • 15.12.2014, orele 16-18 a doua sesiune
Înscrierile se vor efectua până la data de 21.11.2014, pentru cei care participa la prima sesiune şi până la data de 09.12.2014, pentru cei care participă la a doua sesiune.
Testarea va avea loc la sediul Filialei CECCAR Suceava
La înscriere, experţii contabili vor prezenta: 
 1. Cererea de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari 
 2. Fişă de opţiuni privind specializarile 
 3. O fotografie tip legitimaţie
Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus şi costul legitimaţiei şi se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.
FORMULARE atasate:
 

30.09.2014   

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 

LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL CONSILIULUI SUPERIOR  C.E.C.C.A.R.
 
1. Şova Robert Aurelian
 


18.09.2014

16.09.2014

  

"Ghidul pentru examenul de aptitudini 2014"   -   65 lei  


 
15.09.2014
 
 
 
În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.
Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014.
 
 

25.08.2014

06.08.2014

        EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT      5 - 12 octombrie 2014                  

             A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:

 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

  Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

la preţul de 75 lei


18.07.2014


15.07.2014


27.06.2014  

 Comunicat de presă

 

   Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.
    Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.
   Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.
   Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

     Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.


10.06.2014 


 29.05.2014   

TABEL cuprinzând membrii filialei CECCAR Suceava radiaţi din Tabloul Corpului

în Şedinţa Consiliului Filialei din data de 28.05.2014


28.05.2014


27.05.2014  

Standardul profesional nr. 35 EXPERTIZELE CONTABILE 
Ghid de aplicare
Ediţia a VI-a 2014, revizuită şi actualizată

 


26.05.2014


15.05.2014


 05.05.2014


29.04.2014


01.04.2014


20.03.2014

 

CECCAR are plăcerea să vă anunţe demararea unui studiu ce are ca scop atât sprijinirea PMM-urilor cât şi a IMM-urilor. Pentru realizarea acestui studiu este necesară o rată cât mai mare de răspuns din partea entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) prin completarea unui chestionar (http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297).

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor precum şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general.


19.03.2014


18.03.2014

Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Bucureşti - 14 martie 2014


12.03.2014


06 - 07.03.2014


05.03.2014


 

Manual de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 - vol.1 si 2   -  120 lei


18.02.2014


11.02.2014


 ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI                   

 
     în vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.
     Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.
În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.
     Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.
     Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:
     1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare
sau
     2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu.
     Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

06.01.2014

                    ANUNT IMPORTANT PENTRU MEMBRI NOUTĂŢI PENTRU ANUL 2014

       1.  Normele CECCAR privind publicitatea în cadrul Corpului au fost modificate astfel:

 „Anunţurile sunt interzise cu excepţia celor publicate în presa locala şi pe site-uri specializate, cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui si prenumelui, adresei, numarului de telefon, profesiei si serviciilor oferite. Acest anunt trebuie sa aiba un caracter discret şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.” 

2. Normele nr. 1500/2009, privind evidenţa şi gestionarea membrilor au fost actualizate în sensul confecţionării parafelor cu valabilitate anuală pentru membrii care au obţinut viza pe anul în curs şi figurează în Tabloul Corpului. Parafa pentru anul 2014 se eliberează membrilor numai după plata integrală a cotizaţiei fixe aferente anului 2014.

3. Au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a membrilor persoane fizice CECCAR.  click aici

 Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr.12/270 din 6 septembrie 2012

 

NOTA:   Pentru membrii activi care nu îndeplinesc condiţiile de la punctul 3, sau doresc să îşi încheie poliţe suplimentare de risc profesional vă punem la dispoziţie  LISTA cu societăţile de sigurare agreate de CECCAR

 

Vă reamintim că termenul de depunere a "Raportului anul de activitate" pentru anul 2013 este 31 ianuarie 2014.

 

 Formular  "Raport anual de activitate PF/PJ"     DESCARCĂ

 Formular  "Declaraţie"                                            DESCARCĂ

 Formular  "Declaraţie cazier judiciar"                  DESCARCĂ


05.12.2013    SEMNĂTURA   ELECTRONICĂ

          „Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?
            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.
            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?
            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.
            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.
            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.
            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.
 
Oferta Comercială CERTSIGN pentru membrii C.E.C.C.A.R

Articol    "ECONOMISTUL"

 

“Expertul contabilul român, pregătit să facă faţă provocărilor unei lumi în continuă schimbare”

 Convorbire cu ec. Daniela Vulcan,

 Director General al CECCAR

CLICK PENTRU ARTICOL INTEGRAL

04.08.2013  

   Noutăţi editoriale - Editura CECCAR

            

"IFRS-2013"    -     2 volume, aprox. 4.000 pagini, la pretul de 200 lei/set.

 

"Ghidul pentru examenul de aptitudini"   -   624 pagini, la pretul de 60 lei 

Mentiune: editia din acest an cuprinde doar partea referitoare la Contabilitate


19.07.2013  

 

                 Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

                    Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
              CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 
                La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).
                   În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:  "Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.
             Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social: "Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

              Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri din cadrul Consiliului Economic şi Social.


 27.05.2013   

 Acum, la un an de la trecerea în eternitate, profesioniştii contabili de pretutindeni aduc un pios omagiu memoriei celui  ce a fost Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma. (http://marintoma.ceccaro.ro/)


07.05.2013   

Alegeri FCM
   În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.
    Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.
  Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.
  În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 
Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.
 Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).
FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.
Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.
 Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

                                      http://ceccar.ro/ro/?p=3269


 23.04.2013                          

             A apărut ediţia 2013 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:

 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti


19.04.2013

 COMUNICAT DE INTERES PENTRU MEMBRII C.E.C.C.A.R.  click aici


10.04.2013

Rezultatele alegerilor privind desemnarea Presedintelui  CECCAR   CLICK AICI


GHIDUL PRACTIC COMPLET PRIVIND SISTEMUL "TVA LA ÎNCASARE"   - 20 LEI


ALEGERE PRESEDINTE CECCAR mandat 2014-2018


 ALEGERI PREŞEDINTE C.E.C.C.A.R. 

 Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 31 ianuarie 2013.

DESCARCĂ    "Declaraţie candidatură preşedinte"


ANUNT IMPORTANT PENTRU MEMBRI - NOUTĂŢI PENTRU ANUL 2013

       1.  Normele CECCAR privind publicitatea în cadrul Corpului au fost modificate astfel:
 „Anunţurile sunt interzise cu excepţia celor publicate în presa locala şi pe site-uri specializate, cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui si prenumelui, adresei, numarului de telefon, profesiei si serviciilor oferite. Acest anunt trebuie sa aiba un caracter discret şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.” 
2. Normele nr. 1500/2009, privind evidenţa şi gestionarea membrilor au fost actualizate în sensul confecţionării parafelor cu valabilitate anuală pentru membrii care au obţinut viza pe anul în curs şi figurează în Tabloul Corpului. Parafa pentru anul 2013 se eliberează membrilor numai după plata integrală a cotizaţiei fixe aferente anului 2013.
3. Au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a membrilor persoane fizice CECCAR.  click aici
 
Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr.12/270 din 6 septembrie 2012
 
NOTA:   Pentru membrii activi care nu îndeplinesc condiţiile de la punctul 3, sau doresc să îşi încheie poliţe suplimentare de risc profesional vă punem la dispoziţie  LISTA cu societăţile de sigurare agreate de CECCAR
 

 CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale

    CLICK AICI   pentru accesarea sursei articolului


A N U N Ţ !       13.09.2012

 

 EXAMEN APTITUDINI 2012

      Înscrierea stagiarilor la examenul de aptitudini sesiunea 18 - 25 noiembrie 2012, se realizează în perioada 17 septembrie - 17 octombrie 2012, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi contabil autorizat şi în baza Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR nr. 11/269 din data de 20 decembrie 2011.

Detalii despre examen şi înscriere, în secţiunea Examene - examen aptitudini


A N U N Ţ !        28.08.2012

Urmare analizării recomandărilor Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor , ataşăm alăturat STANDARDELE INTERNAŢIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI&PROLIFERARE INTERNAŢIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI&PROLIFERARE Recomandările FATF pentru a fi avute în vedere împreună cu prevederile "Ghidului experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi al finanţării actelor de terorism."

 


A N U N Ţ !         14.08.2012

 ANUNT IMPORTANT

 
Urmare aparitiei OMFP 881 din 26.06.2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori imobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara ( publicata in Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012) filiala Suceava, organizeaza cursuri de IFRS destinate membrilor si tuturor celor interesati, avand urmatoarele obiective si continut in domeniul de competenta IFRS.
Obiectivele cursului:
1. Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.
2. Formarea, completarea şi consolidarea competenţelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor Corpului recunoaşterea calităţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene cât şi în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţări condiţioneaza recunoaşterea competenţelor experţilor contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul IFRS.
 
Conţinutul cursului:
Având în vedere tematica completată şi actualizată a disciplinei IFRS (Anexa nr.1) lectorii abilitaţi de Conducerea Corpului în domeniul IFRS vor susţine cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.
 
 Model cu privire la conţinutul unui curs IFRS:
1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:
 1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:
- rolul Directivelor C.E.E în armonizarea contabilităţii la nivel european;
- nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul IFRS;
- aplicarea IFRS în Uniunea Europeană;
- produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.
1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de aplicare a IFRS în România.
2. Identificarea politicilor contabile conforme OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.
3. Definirea politicilor contabile conforme IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.
4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conforme IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.
5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme IFRS şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă IFRS şi fiscalitate.
Informatii suplimentare la sediul filialei CECCAR Suceava, Str. Mihai Eminescu nr. 10 Tel. 0230/22.22.36 sau 0230/521514, mail: ceccarsuceava@ceccarsuceava.ro.
 
Tematica o puteti descarca apasand click aici.

 

 A N U N Ţ !         31.07.2012

 În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012
 
            A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:
 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
 
 Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:
  Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
 -  Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.
 
Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.
 Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

 

 

 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania anunta,
cu adanca durere, incetarea din viata a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Presedintele CECCAR,
distinsa personalitate, membru fondator si Presedinte al CECCAR.
 
        De astazi, marea familie a profesionistilor contabili, si nu numai, este mai saraca. Experienta, dragostea fata de profesie si oameni, precum si energia Domnului Presedinte Marin Toma sunt de neinlocuit.
Impresionanta cariera a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie sa constituie un model pentru generatiile viitoare.
 
Consiliul si Executivul filialei CECCAR Suceava este alaturi de familia indurerata.
 
       Nascut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de tarani din satul Balosani, a fost inspirat prin tot ce a trait in copilarie sa iubeasca oamenii si munca, sa se daruiasca semenilor, cu un devotament iesit din comun.
       Conditiile extrem de grele in care s-a format au adus un plus de darzenie si de profunda intelegere a vietii, care s-au manifestat de-a lungul intregii sale existente. A fost un elev si student stralucit, si a urmat cu aceeasi determinare si vointa Facultatea de Finante si Contabilitate a ASE din Bucuresti si si-a inceput activitatea in sistemul finantelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revolutie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finante. A parasit insa in scurt timp functia publica si s-a dedicat activitatii de consultanta din sectorul privat ca si celei de formator a profesionistilor contabili. A devenit doctor in economie si a parcurs treptele didactice pana la cea de profesor universitar. De pe aceste pozitii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele sau fiind legata intreaga istorie din ultimele doua decenii a celei mai largi organizatii profesionale din tara noastra. Sunt anii in care omul, profesionistul de inalta clasa, extrem de exigent in primul rand cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare pret al zecilor de mii de colegi din intreaga tara.
       Spirit dinamic, mereu in cautarea de solutii mai bune, inspirat de practica, daruit cercetarii stintifice si formarii noilor generatii de profesionisti contabili, a reusit prin perseverenta, prin viziune, prin inteligenta, prin propriul sau exemplu, sa transmita nu numai o data cu un valoros mesaj stiintific, calitatea studiilor care stimuleaza intotdeauna marile energii.
      In acelasi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergator al procesului de integrare europeana a Romaniei, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabila la scara internationala.
Meritele sale se inscriu astfel la loc de seama, nu numai in cronica evolutiei ascendente a profesiunii contabile autohtone si mondiale, ci si in cea a schimbarilor radicale economice si sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional si civic de exceptie.
 
MARIN TOMA
Profesor Universitar, Doctor in economie
26 februarie 1943 - 27 mai 2012
·         Autor a mai multe lucrari in domeniile: audit financiar, evaluarea intreprinderilor, doctrina si deontologie profesionala
·         Formator pentru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in domeniile: audit financiar, evaluarea intreprinderilor, doctrina si deontologie profesionala
·         Presedinte al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
·         Membru al Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare
·         Membru fondator al Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta
·         Vicepresedinte al Comitetului pentru Integrare Latina Europa-America (CILEA)
·         Administrator al Federatiei Internationale a Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF)
·         Presedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii in perioada 2004-2008
·         Membru al Societatii Americane a Evaluatorilor
 

 

A apus soarele contabilităţii româneşti…

 

 
Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…
Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,
Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere, în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi...
Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!
Înhumarea va avea loc marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului)
Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!


 
 
 
 
 
 

A N U N Ţ !         14.05.2012

 

 

TABEL cuprinzând membrii filialei CECCAR Suceava
radiaţi din Tabloul Corpului în Şedinţa Consiliului filialei
din data de 14.05.2012

            Contabili autorizati
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 CASMA ANCHIDIN G. CONSTANTIN LAURENTIU
        2 CASMA BOLOCAN MARIA
        3 CASMA BURUIANA CORNELIA
        4 CASMA CALANCEA VIORICA
        5 CASMA COROAMA DOREL
        6 CASMA MATRAN MARIA
        7 CASMA POPOVICI MARIANA
        8 CASM TANASA RODICA PAULINA
             
            Experti contabili
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 EC CIORNEI GHEORGHE
        2 ECA GAL MIRELA
        3 ECA GHERMAN ADOLF
        4 ECA MORARU VIORICA
        5 EC NICULITA IOAN
        6 ECA PAVEL DOINITA GABRIELA
        7 EC PETRE GHEORGHE
             
         
Societăţi
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 S.E. SC AM EXPERT SRL  SUCEAVA
        2 S.C. SC DOBRICA SERV SRL RADAUTI
        3 S.E. SC EXPERT MGA SRL VATRA DORNEI

A N U N Ţ !       IMPORTANT

Ataşat găsiţi modelul de "Contract prestări servicii profesionale" recomandat membrilor CECCAR   DESCARCĂ   precum şi "Îndrumările privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi"    DESCARCĂ


 A N U N Ţ !         12.03.2012

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR - ONPCSB - ne-a pus la dispoziţie posibilitatea ca fiecare membru CECCAR să-şi deschidă un cont propriu în sistemul de raportare online în situaţia în care are rapoarte de transmis către ONPCSB.
Sistemul de raportare online se găseşte pe www.onpcsb.ro 
la secţiunea "Raportare on line"
Pentru eventuale informaţii suplimentare, privind utilizarea sistemului vă puteţi adresa d-nei Mihaela Danescu, telefon 021.315.52.07


A N U N Ţ !          29.12.2011

IMPORTANT!

Ca urmare a activităţilor constante desfăşurate de Conducerea Corpului pe linia clarificării statutului de expert contabil  şi prestarea serviciilor în piaţă potrivit standardelor şi reglementărilor CECCAR,  s-a reuşit modificarea anexei la Ordinul Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, fiind emis Ordinul 2822/2011 publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 920/23.12.2011, acordându-se astfel posibilitatea ca membrii CECCAR care desfășoară activitate prin intermediul cabinetelor individuale să presteze servicii de întocmire a Revisal.
Reamintim faptul că membrii Corpului, persoane fizice nu trebuie să se înregistreze ca şi PFA, putând să îşi desfăşoare activităţile doar în baza înregistrării fiscale la organele competente.


A N U N Ţ !          08.12.2011

 Coduri CAEN
Urmare a intrării în vigoare la data de 01.01.2008 a Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, informăm membrii Corpului că noile clase CAEN, în care sunt încadrate activităţile ce pot fi desfăşurate de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi în funcţie de competenţele conferite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, sunt:
 • 6920 - "Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal";
 • 7022 - "Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management";
 • 8299 - "Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi";
 • 6209 - "Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei";
 • 7320 - "Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice";
 • 6420 - "Activităţi ale holdingurilor";
 • 6619 - "Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii";
 • 7490 - "Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.";
 • 6621 - "Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor".
În şedinţa Biroului permanent al Consiliului Superior al CECCAR din data de 01 aprilie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu activităţile ce pot fi desfăşurate de membrii CECCAR:
 1. 7830 "Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă";
 2. 8211 "Activităţi combinate de secretariat ";
 3. 8219 "Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi actiovităţi specializate de secretariat".

În şedinţa Biroului permanent al Consiliului Superior al CECCAR din data de 25 noiembrie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu activităţile ce pot fi desfăşurate de membrii CECCAR:
 
 
 
1.    5829- “ Activitati de editare  a altor produse software”
2.    6201-” Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client)”
 
 
3.    6202-„ Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”
 
 
4.    6311- „Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”
 
 
5.    6810-„Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”
 
 
6.    6820-„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate „
 
 
7.    7820-„Activitati de contractare pe baze temporare a personalului”
8.    8559-„Alte forme de invatamant n.c.a.”

IMPORTANT!

IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid   http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011.  Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici:   http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date.

Termenul limită este 19 decembrie 2011.


IMPORTANT EXAMEN APTITUDINI 

   În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui “Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2011”, menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R. face următoarele precizări:

 1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective.

 2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2011.

 3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.


A N U N Ţ !   21.10.2011

Lista membrilor CECCAR Filiala Suceava

care, conform Hotărârii Consiliului Filialei nr. 11/39 din 20.10.2011

au fost radiaţi din Tabloul Corpului

NR. CRT. NR. CARNET CATEGORIA PROFESIONALĂ DENUMIREA / NUMELE ŞI PRENUMELE LOCALITATEA
1 2824 S.E. SC CONSULT MEDIA EXPERT SRL SUCEAVA
2 1248 S.E. SC MARICONT EXPERT SRL SUCEAVA
3 6037 S.E. SC MASTER CONSULTING ACCOUNT SRL FRASIN
4 17297 CASMA AGRIGOROAEI ELENA SUCEAVA
5 25515 ECA BURCIU ELENA VATRA DORNEI
6 12841 CASMA BURCIU MIRCEA VATRA DORNEI
7 17076 ECA CASAPU MARIANA NARCISA SUCEAVA
8 6835 CASM FRANCIUC TRAIAN SUCEAVA
9 17354 CASMA GOGEA MIRUTA SCHEIA
10 18156 ECA GRIJINCU NATALIA RADAUTI
11 17361 CASMA IANOVICI MARIA DORNA CANDRENI
12 17108 ECA LAURIC LEONTE CALAFINDESTI
13 3980 EC MATEI VASILE SUCEAVA
14 25533 ECA MAZARACHE ELENA SUCEAVA
15 35460 ECA NEDELEA I. DANUTA MARIANA DORNA CANDRENI
16 26915 CASMA OLARU F. MARIA SUCEAVA
17 25761 CASMA OLTEANU M. MIHAELA RADAUŢI
18 9244 ECA SCHEUL MARIA RADAUTI
19 37340 CASMA SPOIALA L. EUGENIA SUCEAVA
20 9250 ECA STRATULAT DUMITRU FALTICENI
21 30995 ECA URSULICA MARIA SUCEAVA

IMPORTANT EXPERŢI EVALUATORI !

În MONITORUL OFICIAL  nr. 628 din  2 septembrie 2011 s-a publicat ORDONANŢĂ Nr. 24 din 30 august 2011privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Vă revine sarcina să luaţi măsurile necesare înscrierii in Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

CEREREA de înscriere şi alte detalii privind înscrierea găsiţi pe http://www.anevar.ro/?q=ro/node/587


IMPORTANT!

Examenul de aptitudini  pentru obţinerea calităţii de expert contabil/contabil autorizat va avea  loc în zilele de 13 şi 20 noiembrie 2011.

Înscrierile stagiarilor se va face până la data de 20 octombrie 2011.

Detalii despre examen, bibliografie la rubrica EXAMENEExamen de aptitudini.

 


 A N U N Ţ !

Editura CECCAR a publicat Standardul profesional nr. 35 "Expertizele contabile"

Standardul poate fi achiziţionat de la CECCAR filiala Suceava - la preţul de 25 lei


A N U N Ţ !    06.06.2011

LISTA MEMBRILOR CECCAR Filiala Suceava

care conform Hotărârii Consiliului Filialei CECCAR Suceava nr. 11/37 din 02 iunie 2011

au fost radiaţi din Tabloul corpului

Nr.

Nr.

Categoria

Numele şi

Localitatea

 crt.

legitimaţie

profesioanlă

prenumele

 

1

17386

CAA

MUNTIANU NATALIA

SUCEAVA

2

17400

CAA

PAVEL AURELIA

STULPICANI

3

17401

CAA

PERA ALEXANDRINA RODICA

VATRA MOLDOVITEI

4

26922

CAA

STOIAN EUGENIA

VAMA

 

 

 

 

 

 


A N U N Ţ !    25.05.2011

  în atenţia candidaţilor la EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE  şi EXAMENUL DE APTITUDINI, a apărut Culegerea: îNTREBăRI şI STUDII DE CAZ – ediţia 2011”                       -  la preţul de  75 lei

 

A N U N Ţ !    23.05.2011 -    ASIGURARE RISC PROFESIONAL

 LISTA ACTUALIZATĂ cu societăţile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurărilor de răspundere civilă profesională a membrilor Corpului   CLICK AICI 

 


A N U N Ţ !    12.05.2011

 Interviul acordat de Presedintele CECCAR, Prof.univ.dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificarile aduse Legii Contabilitatii.    CLICK AICI    


 
A N U N Ţ !    09.05.2011
Precizări în legătură cu aplicarea alin. 31 al art. 10 din Legea Contabilităţii        CLICK AICI

 
A N U N Ţ ! 
 REZULTATUL ALEGERILOR
pentru funcţia de preşedinte al Filialei CECCAR Suceava
 
           Conform pct. 24, alin. 3 şi pct. 67, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., "Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte".
          Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi au fost trimise candidaturile depuse, referatele întocmite de comisia de nominalizare împreună cu lista de opţiuni, la 252 de membri cu drept de vot.
          Din totalul de 252 de membri cu drept de vot, şi-au exprimat opţiunea 154 membri.
          Din cele 154 de voturi exprimate, toate au fost voturi valabile.
          În urma analizării opţiunilor membrilor şi numărării voturilor acordate fiecărui candidat, lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi este următoarea:
 1. MARCAN Dionisie               96 voturi
 2. BANC Viorica Luminiţa       58 voturi
           Prin urmare vă facem cunoscut că viitorul preşedinte al filialei este domnul  MARCAN DIONISIE, ce urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din anul 2012.
 
     Director executiv,
OBREJA MONA LUISA
 

A N U N Ţ !          11.04.2011
 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
 
Potrivit adresei C.E.C.C.A.R. nr. 1887 din 14.03.2011 (fişier ataşat: Anexa - adresă 1887). Persoanele juridice şi persoanele fizice, membre active ale Corpului au obligaţii declarative în relaţia cu Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi/sau, după caz, cu filiala CECCAR Suceava.
Privind persoanele juridice:
Persoanele juridice au obligaţii declarative în relaţia cu:
 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi
 • Filiala C.E.C.C.A.R. Suceava,
Conţinutul acestor obligaţii declarative sunt formulate în adresa filialei C.E.C.C.A.R.Suceava nr. 852 din 11.04.2011 - fisier ataşat:adresă 852 din 11.04.2011.
Privind persoanele fizice:
Persoanele fizice au obligaţii declarative în relaţia cu Filiala C.E.C.C.A.R. Suceava. Conţinutul acestor obligaţii declarative sunt formulate în adresa filialei Suceava nr. 853 din 11.04.2011 - fisier ataşat: adresa 853 din 11.04.2011
 

A N U N Ţ !          21.03.2011 
 
CERTIFICAT DIGITAL
 
      CECCAR a încheiat o convenţie cu CertSign prin care membrii Corpului beneficiază de condiţii mai bune de achiziţionare a certificatelor digitale necesare transmiterii în format electronic a situaţiilor fianciare. în acest sens, în baza carnetului de expert contabil/contabil autorizat vizat pe anul în curs, membrii Corpului pot achiziţiona de la CertSign semnătura electrinică la preţul de 42 euro + TVA; costul de reînnoire anual este de 30 euro + TVA. Membrii care deţin deja o semnătură electronică şi doresc să o reînnoiască, beneficiază de o reducere de 10% faţă de preţul pieţei.
Modul de achiziţionare: 
 • direct la CertSign
 • la una din sucursalele BRD Group Societe Generale cu care CertSign are încheiat un parteneriat.
Datele de contact ale reprezentanţilor CertSign precum şi a sucursalei BRD Suceava de la care membrii pot obţine informaţii şi pot depune documentaţia necesară pentru achiziţionarea semnăturii electronice:
 
SC CERTSIGN SA
Sediu: Sos. Olteniţei, nr. 107 A, clădirea C1, parter, sector 4, CP 041303, Bucureşti, CUI RO18288250, J40/484/2006
Punct de înregistrare cereri de certificate: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, 020492, Bucureşti
   VĂNZĂRI                                          SUPORT TEHNIC                           SECRETARIAT
Tel. 031/101.18.70                         Tel. 031/101.18.70                          Tel. 021/311.99.01
Fax. 021/311.99.05                                                                                    Fax. 021/311.99.05
e-mail: office@certsign.ro          e-mail: support@certsign.ro          e-mail: office@certsign.ro
 
BRD SUCEAVA
Sediu: Stefan cel Mare, nr. 35, Suceava
Persoana de contact   MIHAELA IRIMIA 
Tel. 0230.21.49.73, interior 213

 A N U N Ţ !          10.02.2011
 
 Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare
      
Editura CECCAR oferă profesionişilor din domeniul economic o nouă lucrare din „Colecţia Standarde Profesionale” - Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare - adresată atât experţilor evaluatori, cadrelor universitare şi cercetătorilor sferei economice, cât şi celor care se pregătesc pentru acest domeniu.
        Structurată pe trei capitole majore, Standardul profesional nr. 37, Ghidul pentru aplicarea Standardului profesional nr. 37 şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil, lucrarea reprezintă un instrument de lucru flexibil, dar mai ales o bază fundamentală pentru orice expert evaluator.
        Ghidul poate fi achiziţionat de la CECCAR Filiala Suceava – la pretul de 25 lei - FOTO


A N U N Ţ !        28.01.2011
 
Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare            click aici
 

 A N U N Ţ !          03.01.2011
 
 "TOPUL NAŢIONAL ŞI LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETĂŢI MEMBRE CECCAR"

       Pentru stimularea activităţii societăţilor membre CECCAR care îşi îndeplinesc anual condiţiile de exercitare a profesiei contabile şi plătesc la timp cotizaţiile profesionale, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a hotărât organizarea „Topului naţional şi local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR"

NOTĂ privind organizarea „Topului naţional şi local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR” 

 AN U N Ţ !          13.12.2010
 
Ghidul practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009

        Editura Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a scos recent de sub tipar lucrarea "Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055-2009", ghid care are 1200 de pagini.

       Reglementarile la care face referire lucrarea mai sus citata, aplicabile de la 1 ianuarie 2010.
       Autorii au tratat în cuprinsul lucrarii, pe lânga reglementarile contabile conforme cu Directivele europene si raporturile dintre contabilitate si fiscalitate. Pentru a fi în consens cu ideea de mai sus, la prima parte a lucrarii, destinata contabilitatii reglementate, au fost adaugate alte doua parti. Una este destinata fiscalitatii întreprinderii, iar cealalta, pasajului de trecere de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal.
       Aceasta lucrare editata de CECCAR se vrea valorificabila în practica contabila. Ea se adreseaza tuturor profesionistilor din domeniul contabilitatii si poate fi consultata de toti managerii întreprinderilor, cât si de studentii din învatamântul superior.
Ghidul poate fi achizitionat de la CECCAR – Filiala Suceava la preţul de 75 lei

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009